EmCom party 2007.

III. IARU EmCom Party on the Air.

Organizácia IARU Region 1 pozýva HQ stanice členov IARU a stanice vyčlenené pre núdzovú komunikáciu na akciu „III. EmCom Party on the Air“ v nedeľu 11. novembra 2007 od 11,00 do 15,00 UTC. Akcia sa bude konať na frekvenciách Center of Aktivity (CoA) alebo v ich blízkosti na pásmach 80, 40, 20, 17 a 15m (+/-QRM).

Cieľom stretnutia na pásmach je:

  1. Zvýšiť  v členských štátoch všeobecný záujem o núdzovú komunikáciu.
  2. Zistiť použiteľnosť vyčlenených frekvencii v oblastiach ITU.
  3. Stanoviť pravidlá pre medzinárodnú núdzovú komunikáciu a
  4. Precvičiť odovzdávanie správ

Majte na pamäti: Nie sú to preteky, je to cvičenie núdzovej komunikácie.

Pravidlá  cvičenia sú nasledovné: Všetka prevádzka behom cvičenia sa bude uskutočňovať v SSB. V roku 2008 budeme používať aj digitálne módy.

Na základe odporúčaní GAREC- 2007 žiadame všetkých účastníkov aby používali svoj volací znak doplnený o /D čo znamená núdza alebo pohroma (D=distress/disaster) tam, kde je to povolené povoľovacími podmienkami príslušnej krajiny.

Každý region IARU bude mať  nasledovnú HQ stanicu:

Region 1 - OF3D/D

Region 2 - Oznámené dodatočne

Region 3 - Oznámené dodatočne

HQ stanice budú QRV simultánne na všetkých CoA frekvenciách: 3760, 7060, 14300, 18160 and 21360 kHz +/- QRM. V pásme 80 m a 40 m sa môžu frekvencie líšiť v závislosti od tabuľky povolených frekvencii daného regiónu.

Žiadame stanice, ktoré majú zámer zúčastniť sa cvičenia – ak je to možné, poslať svoje volacie značky na e-mailovú adresu emcomparty@raynet-hf.net a to ešte pred cvičením tak aby HQ stanice príslušného regiónu mali prehľad o staniciach, ktoré ich budú volať.

Osobitným cieľom cvičenia je releovanie správ (t.j. správa zo stanice A do stanice B prostredníctvom inej stanice). Každá zo zúčastnených staníc smie poslať v priebehu cvičenia 2 správy. Jednu v prvých dvoch hodinách a druhú v druhých dvoch hodinách cvičenia. Po odoslaní vlastných správ zúčastnené stanice začnú dopravovať správy od iných staníc a nakoniec, po prijatí 2 - 3 správ ich sforwardujú do HQ stanice vlastného regiónu. Bude veľmi užitočné zaistiť prepravu správ postupne medzi jednotlivými štátmi a regiónmi.

Zúčastnené stanice budú volať:

This is station of (ARRL, DARC, HAMNET etc.) calling EmCom stations for testing . Občas oznámte „This is an exercise“.

Každá zo zúčastnených staníc sformuluje vlastnú správu takto:

OM9HQ/1/20/17/15/03/SARA via .. via ...

K rozdeleniu dielčích častí správy použite slovko Slash

OM9HQ         - vlastná volacia značka

/1/        - prvá správa behom prvých dvoch hodín, /2/ behom dvoch posledných hodín.

/20/17/15         - použiteľné pásma

/03/      - počet operátorov

SARA  - Slovak Amateur Radio Asociation

Via                   - značky staníc, cez ktoré bola správa poslaná, napr.: via LZ2US via SU1KM to OF3F/D

 

HQ stanice regiónu napr. OF3F/D správy neodovzdávajú len ich prijímajú a potvrdzujú. K zamedzeniu QRM HQ staníc pri nadviazaní spojenia s ostatnými stanicami prelaďte sa niekde do blízkosti vymedzených CoA frekvencii. K zreálneniu situácie použite behom cvičenia max. výkon 100W. Špeciálne ocenenie bude patriť staniciam mobil / portable pracujúcim s núdzovým výkonom.

Komentáre a návrhy pre budúce cvičenia pošlite prosím po cvičení na e-mailovú adresu emcomparty@raynet-hf.net. Denníky pre analýzu pošlite len za 3 HQ stanice príslušných regiónov.

Je to po prvý raz, čo pozývame všetky regióny k účasti na EmCom Party. Štvrté cvičenie sa bude konať 3. mája 2008 medzi 18-22 UTC a piate 8. novembra 2008 medzi 04-08 UTC.

Seppo Sisättö OH1VR
Emergency Communication Coordinator,
IARU Region 1

Voľný preklad – Tóno OM7AG