GlobalSET - všeobecne.

 

GLOBÁLNY SIMULOVANÝ  TIESŇOVÝ  TEST

     IARU  región 1 pozýva stanice HQ všetkých členských združení IARU  a stanice skupín tiesňovej komunikácie k účasti na Globálnom simulovanom tiesňovom teste - podľa stanoveného termínu. Prevádzka sa uskutoční na tiesňových kmitočtoch CoA (stred aktivity) na pásmach  80, 40, 20, 17 a 15 metroch  (+ -) QRM. 

Cieľom tohto cvičenia je: 

1)       - zvýšenie všeobecného záujmu o tiesňovú komunikáciu

2)       – otestovanie použiteľnosti kmitočtov  CoA v rámci jednotlivých      

          regiónov  ITU

3)       – vytváranie postupov pre medzinárodnú tiesňovú komunikáciu a

4)       -  odovzdávanie správ s použitím všetkých módov.

Toto cvičenie bude vychádzať z predchádzajúcich cvičení GlobalSET a bude na ne nadväzovať, a začne podávaním správ vo formáte, ktorý môžeme používať pre zastúpenia (orgány), ktorým môžeme slúžiť. Výmena správ môže trvať dlhšie ako v priebehu predchádzajúcich cvičení a stanice budú musieť preukázať trpezlivosť pri vysielaní svojich správ cez jazykové a územné hranice. Takže Vás prosíme, aby ste vzali na vedomie, že toto nie je kontest, ide o cvičenie tiesňovej komunikácie zamerané na získanie praxe, ktorú budeme potrebovať k prevádzkovaniu medzinárodnej tiesňovej siete. Správy je možné postupovať hlasom (SSB), dátovými alebo CW módmi, ako je podrobnejšie uvedené nižšie.

Hlasový mód

Každý Región IARU bude mať v prevádzke stanicu  HQ v hlasovom móde:

Región 1 -  GB4NRC

Región 2 – TG0AA

Región 3 -   TBA

Stanice HQ budú QRV simultánne na všetkých kmitočtoch CoA príslušne pre svoj región + -  QRM, ako je uvedené nižšie:

 

 

Región 1                                       Región 2                                     Región 3

3760                                         3750 alebo 3985                                   3760

7060 alebo 7110                     7060,7240 alebo 7290                              7060

14300                                             14300                                          14300

18160                                             18160                                          18160

21360                                             21360                                          21360

Žiadame stanice, ktoré sa chcú na cvičení zúčastniť, aby sa zaregistrovali prostredníctvom svojich regionálnych /národných tiesňových komunikačných koordinátorov.

Zúčastnené stanice by mali používať volanie typu: CQ GLOBALSET  s uvedením  svojej volačky a organizácie  (ARES, RAYNET, NETMAR a pod.)

 

FORMÁT SPRÁVY

 Každá zúčastnená stanica bude vysielať správy svojej regionálnej stanici HQ (nie národnej),  vo formáte uvedenom v Medzinárodnom postupe tiesňovej prevádzky IARU  HF, ktorú je možné  pozrieť na  http://www.iaru-r1.org./HFEmergOpProc.htm

Táto stránka bude obsahovať aj formuláre správ pre použitie v rámci tohto cvičenia.

 

Stanice budú postupovať prijaté správy Regionálnym staniciam  HQ. Aby boli splnené koncesné ustanovenia,všetky správy sa musia adresovať na  Greg  Mossop,  G0DUB a  musia pochádzať od koncesovaného rádiomatéra. Správy musia obsahovať menej ako 25 slov a nesmú obsahovať čokoľvek, čo by poslucháči  mohli považovať za „skutočnú“  tiesňovú správu.

 Správa môže obsahovať napríklad: 

-         počasie  v QTH  vysielajúcej stanice

-         počet  použiteľných operátorov

-         zaujímavé skutočnosti o stanici

 čo je akceptovateľné.

 

Ako vzorová správa by mohla byť:

 1 Routine  ZS6BUU  6  Johannesburg  1100 8  APR

To Greg Mossop  G0DUB

Johannesburg weather  15 degrees  and sunny

From Fracois  Botha   ZS6BUU

 

Počet zaslaných správ nie je obmedzený, ale každá musí mať svoje samostatné číslo. Regionálne stanice HQ nebudú  správy vysielať, budú ich len prijímať. Aby sa zamedzilo rušeniu staníc HQ, prelaďte sa na kmitočty v blízkosti CoA v krokoch po 5 kHz  s cieľom skontaktovania sa s inými stanicami. Aby sa vytvorili reálnejšie situácie, obmedzte počas cvičenia vysielací výkon staníc na 100 W. Mimoriadny záujem máme o stanice, vysielajúce ako mobil/ portable a/alebo na záložné zdroje.

 

Dátové módy

Dátové stanice musia vysielať v rovnakom formáte, ako pri hlasových správach. V priebehu cvičenia nebudú k dispozícii žiadne HQ stanice pre príjem  dátových správ, dátové stanice použijú kmitočty, určené pre ich preferované módy v rámci národných plánov (pridelenia) pásiem. Toto je obzvlášť dôležité pre použitie volania „CQ GLOBALSET“ a registráciu vašej plánovanej účasti.

 „Štrukturované“ módy, ako napríklad Winlink, ALE, PSKmail, by mali vysielať svoje správy priamo na g0dub@winlink.org, iné dátové módy by sa mali snažiť postúpiť správy prostredníctvom dvoch ďalších staníc pred ich odoslaním na adresu:  globalset-data@raynet-hf.net  na analýzu.

 

Mód  CW

 CW je zahrnuté v tomto teste aby sa rozšírili možnosti staníc pre nadviazanie spojenia v obťažných podmienkach a malo by sa použiť v prípade, ak nie je možné uskutočniť kontakty pomocou SSB, alebo dátových spojení.  K dispozícii nebudú žiadne HQ stanice pre spojenie CW, tieto stanice by mali operovať v blízkosti kmitočtov CoA, ak nie sú počuteľné stanice SSB. 

CW stanice musia vysielať správy v rovnakom formáte aký je použitý pre hlasové správy a nesmú prekročiť 15 slov/min. Ak je to nutné, správy CW môžu byť preposlané prostredníctvom dvoch ďalších staníc pred ich odoslaním na mailovú adresu:  globalset-cw@raynet-hf.net na analýzu.

 

Záver

 Pre osodlané správy je k dispozícii denníkový hárok na http://www.aiaru-r1org/HFEmergOpProc.htm pre zjednodušenie analýzy (vyhodnotenia)  cvičenia. Žiadame stanice, aby zaslali denníky odoslaných  (postúpených) správ, nie samotné správy. Prosím, zašlite denníky s poznámkami, snímkami a návrhmi pre budúce cvičenia na: globalset08@raynet-hf.net čo najskôr po teste  a najneskôr do 15. júna aby bolo možné vypracovať správu o konaní tohto podujatia.

 

Ďakujeme  za Vašu podporu tiesňovej komunikácie. 

Greg Mosson, GODUB

Koordinátor tiesňovej komunikácie Regiónu 1 IARU

 

Upravil - Jaro OM1II