Ako sa stať členom A.R.E.S.

 

Čo treba urobiť ak chcem byť členom A.R.E.S.:

- vyplňte prihlášku za člena A.R.E.S.,

- skontaktujte sa s krajským koordinátorom príslušného kraja a odovzdajte mu prihlášku,

- ak nie je v kraji zriadené Krajské koordinačné stredisko, tak prihlášku zašlite priamo na adresu Koordinačného centra A.R.E.S..

 

Čo hovorí Štatút A.R.E.S. o členstve.:

-  členom A.R.E.S. môže byť rádioamatér, ktorý je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S.,

-  člen A.R.E.S. je povinný riadiť sa pravidlami A.R.E.S.,

-  člen A.R.E.S. zodpovedá za činnosť pri plnení úloh na úseku A.R.E.S. krajskému koordinátorovi KKS,

-  člen A.R.E.S. má právo zúčastňovať sa na zasadaniach KKS.