GAREC 2005

GAREC 2005

(Jaroslav Kubíček, OM1II)

 

O tom, že rádioamatéri a rádioamatérska tiesňová komunikácia majú svoje miesto a zodpovedné postavenie v súčasnej dobe vypovedá medzinárodná konferencia, ktorá sa konala vo fínskom meste Tampere v dňoch 13.-14.júla 2005 pod názvom Global Amateur Radio Emergency Communications Conference, GAREC-2005. Na konferenciu prišlo 50 delegátov zo 17 zemí a zástupcovia všetkých troch regiónov IARU, aby si vymenili informácie o úlohe rádioamatérov v tiesňovej komunikácii.

Konferencia prebiehala pod záštitou IARU. Organizátor Seppo Sisättö, OH1VR, privítal delegátov v mene fínskej rádioamatérskej organizácie SRAL a miestnych rádioklubov a mesta Tampere. Program zasadnutia bol rozvrhnutý na dva dni, počas ktorých vystúpili Penti Partanen - generálny riaditeľ útvaru záchrannej služby na fínskom Ministerstve vnútra, Pekka Tarjanne – predtým Generálny tajomník ITU, ďalej stručne regionálny predstavitelia IARU. V závere príhovorov oficiálnych predstaviteľov vystúpil Hans Zimmerman, F/HB9AQS, ktorý je Medzinárodným koordinátorom pre tiesňovú komunikáciu IARU. Hlavnou témou konferencie bola spolupráca medzi rádioamatérmi a oficiálnymi zložkami záchranných služieb na národnej úrovni a výmena skúseností nadobudnutých pri posledných udalostiach.

                                                             Obr. – Hotel  Ramada v Tampere - delegáti GAREC 2005 pri prezentácii

Účastníci konferencie svojimi prezentáciami dokumentovali, ako rádioamatéri prispievajú záchranným službám, buď ako skúsení dobrovoľní operátori komunikačných sietí oficiálnych záchranných systémov, alebo využitím svojich vlastných rádioamatérskych sietí. Prezentácie niektorých účastníkov, napr. zo 4S, 7X, G, JA, HS, PA, TA, VU, W, ZS, SM, OH a ďalšie si môžete pozrieť, alebo stiahnuť na stránke www.rientola.fi/oh3ag/garec/material.html .

V diskusii rezonovala aj téma na skvalitnenie a zjednodušenie práce tiesňových telekomunikačných sietí. Z diskusie vyplynulo, že by bolo vhodné definovať kmitočtový „stred aktivity“ pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu. Preto účastníci sformulovali návrh, ktorý fínska rádioamatérska organizácia SRAL predloží IARU k prerokovaniu. Konkrétne kmitočty však navrhnuté neboli. Tento problém je v kompetencii odborníkov pre kmitočtové plánovanie. Ak majú byť kmitočty využiteľné pre celosvetové tiesňové služby, musia byť prijateľné pre všetky tri regióny IARU. Konferencia vo zvláštnom prehlásení zhrnula význam rádioamatérskych služieb pre tiesňovú komunikáciu. Toto prehlásenie bude predložené ako vstupný dokument pre World Summit of the Information Society (WSIS), ktorý sa má uskutočniť v novembri 2005 v Tunise.

                                                             Obr. – Spoločná fotografia delegátov GAREC 2005

Účastníci konferencie v závere ocenili pohostinnosť fínskych rádioamatérov a poďakovali organizátorom a mestu Tampere. Tampere bolo v minulosti miestom prijatia najzásadnejších rozhodnutí v tomto odbore. Napr. odborná konferencia v r.1991, ktorá prijala Tampere Declaration, alebo medzivládna konferencia ICET-98, ktorá v r. 1998 prijala Tampere Convention, a iné konferencie na túto tému. Mesto Tampere, sa stalo pre tiesňové komunikácie synonymom. Ďalšie informácie z Tampere a na tému rádioamatérskej tiesňovej komunikácie nájdete na stránke www.iaru.org/emergency/ . Závery konferencie GAREC 2005 v Tamepre vysielajú do sveta pozitívny signál o rádioamatéroch a potvrdzujú potrebu funčnej Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. v spoločnosti.