Implementácia A.R.E.S.

 

Na podporu a reálnu implementáciu Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. pri riešení krízovej komunikácie by pomohlo, ak by príslušné inštitúcie prijali nasledovné opatrenia:

-         v legislatíve „o krízových komunikáciách“ vhodným spôsobom ošetriť miesto a úlohu rádioamatérov a Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. pri zabezpečovaní spojenia pri riešení krízových situácií,

-         v nových povoľovacích podmienkach pre Amatérske rádiové stanice dopracovať postavenie, práva a povinnosti Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.  (napr. nácvik prevádzky A.R.E.S, odovzdávanie správ pre tretie osoby pri nácviku A.R.E.S., atď.),

-         vhodným spôsobom ošetriť a umožniť vstup a pohyb členov Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. (napr. akceptovaním preukazu člena A.R.E.S., atď.) v mieste riešenia krízovej situácie, za účelom zabezpečenia komunikácie pre potreby orgánov štátnej správy a územnej samosprávy,

-         vhodným spôsobom zaviazať k spolupráci, v súlade napr. so zákonom o IZS orgány štátnej správy, územnej samosprávy a Rádioamatérsku tiesňovú službu A.R.E.S. pri riešení krízových situácií v oblasti zabezpečenia spojenia,

-         vhodným spôsobom odporučiť, zaviazať orgány štátnej správy a územnej samosprávy, aby v prípade možnosti bezplatne poskytli vhodné priestory na zriadenie a činnosť rádiostaníc Krajských koordinačných stredísk Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. (príp. regionálnych).

Jaro, OM1II