Čo je A.R.E.S. ?

 

A.R.E.S. – Amateur Radio Emergency Service

(Rádioamatérska tiesňová služba)

 

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych udalostiach v spolupráci s kompetentnými orgánmi a organizáciami SR. Je to rádioamatérska služba, ktorú budú poskytovať rádioamatéri vytvorením rádiovej tiesňovej siete v prospech obcí, orgánov a organizácií Slovenskej republiky na území SR, ale aj vo vzťahu k zahraničiu. Našim cieľom je vybudovať v rámci rádioamatérskej verejnosti funkčný komunikačný systém, ktorý bude schopný v prípade výpadku dočasne nahradiť prípadné zlyhanie komunikačných systémov počas mimoriadnych udalostí.

 

Podľa odporúčania Medzinárodnej telekomunikačnej únie - ITU by rádiová sieť A.R.E.S. mala byť nezávislá od ostatných telekomunikačných služieb a schopná byť ovládaná krízovými štábmi. Všeobecné povoľovacie podmienky pre Amatérske rádiové stanice nám toto umožňujú. Je tu však aj iný zákon – zákon 129/2002 Z.z. o Integrovanom záchrannom systéme. Práve § 9, bod 1, písmeno j, tohto zákona nás k takejto činnosti priamo láka. Treba priznať, že myšlienka zriadiť A.R.E.S. nie je nová. Všade vo svete sa s ňou pracuje, v minulosti aj u nás. Preto táto problematika má v súčasnosti svoje opodstatnenie.

 

Samotná existencia Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. a prípadné vzájomné zmluvné vzťahy nemôžu a nesmú ovplyvniť plnenie ostatných úloh a povinností štátnych orgánov a organizácií, ktoré im vyplývajú z platnej legislatívy na úseku zabezpečovania núdzovej komunikácie.

 

 

Jaro OM1II