Prečo A.R.E.S.

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. má svoje miesto nielen v národnom, ale aj v medzinárodnom meradle ako v súčasnom období, tak aj v minulosti. Potrebu A.R.E.S. potvrdzuje aj zasadanie Svetovej administratívnej rádiovej konferencie (WARC) v Ženeve v r. 1979 a jej Rezolúcia č. 640, týkajúca sa medzinárodného použitia rádiokomunikácií v prípade katastrof v kmitočtových pásmach, pridelených rádioamatérom.

Svetová administratívna rádiová konferencia (WARC), Ženeva 1979

      uvedomuje si

a)       že v prípade prírodných katastrof sú normálné komunikačné systémy často preťažené, poškodené, alebo úplne zničené;

b)       že rýchle zriadenie komunikácií je v záujme uľahčenia svetových podporných akcií;

c)       že amatérske pásma nepodliehajú medzinárodným plánom alebo oznamovacím postupom, a preto sú dobre prispôsobivé pre krátkodobé použitie v prípadoch núdzovej potreby;

d)       že medzinárodná pomocná komunikácia bude umožnená pre dočasné použitie urcitých kmitočtových pasiem, pridelených amatérskej službe;

e)       že vzhľadom k týmto okolnostiam stanice amatérskej služby, ktorých je na celom svete veľmi veľa, môžu pomôcť pri zabezpečení komunikačných potrieb;

f)        existenciu národných a regionálnych sietí núdzovej potreby, ktoré používajú kmitočty v pásmach, pridelených amatérskej službe;

g)       že v prípade prírodných katastrof priama komunikácia medzi amatérskymi a ostatnými stanicami môže vytvoriť životaschopnú komunikáciu, ktorá bude prevádzkovaná do doby, než budú obnovené normálne komunikácie;

uznáva

že práva a zodpovednosť za komunikáciu v prípade prírodných katastrof zostávajú príslušným administráciám;

uznáša sa

1.      že pásma pridelené amatérskej službe, ktoré sú uvedené v poznámke č. 510 Rádiokomunikačného poriadku, môžu byť administráciami použité k zabezpečeniu potrieb medzinárodnej komunikácie v prípade katastrof;

2.      že takéto použitie týchto pásiem môže byť iba pre komunikácie, ktoré zabezpečujú spojenie vo vzťahu k prírodnej katastrofe;

3.      že použitie určitých pásiem pridelených amatérskej službe neamatérskou stanicou pre komunikáciu v prípade katastrof je obmedzené na dobu pomoci a v špecifických geografických oblastiach, ako je definované zodpovedným úradom príslušnej zeme;

4.      že komunikácia v prípade katastrof môže byť vedená vo vnútri ohrozenej oblasti a medzi ohrozenou oblasťou a stálym centrom, ktoré zabezpečuje pomoc;

5.      že táto komunikácia môže byť vedená iba so súhlasom administrácie zeme, v ktorej sa katastrofa odohrala;

6.      že podpora komunikáciám, uskutočňovaným zo zahraničia, nenahradzuje existujúce národné a medzinárodné amatérske siete núdzovej potreby;

7.      že je žiaduca úzka spolupráca medzi amatérskymi stanicami a stanicami ostatných služieb, ktoré môžu potrebovať amatérske kmitočty pre komunikáciu v prípade prírodnej katastrofy;

8.      že takýto medzinárodný charakter komunikácie môže v praxi spôsobiť rušenie amatérskym sieťam;

žiada administrácie

1.        aby urobili opatrenia pre potrebu medzinárodnej komunikácie v prípade prírodnej katastrofy;

2.        aby urobili opatrenia v národných povolovacích podmienkach pre potrebu komunikácie v prípade núdzovej potreby;

 

Poznámka 510 Rádiokomunikačného poriadku

Pre tiesňovú prevádzku v pásmach pridelených amatérskej službe 3,5 MHz, 7 MHz, 10,1 MHz, 14 MHz, 18,068 MHz, 21 MHz, 24,890 MHz, 28 MHz a 144 MHz v prípade prírodných katastrof viď Rezolúcia 640.

 

Jaro OM1II