Štatút

ŠTATÚT

Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.

(Amateur Radio Emergency Service)

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov (ďalej len “SZR”) na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v  mimoriadnych situáciach. Aktivovanie Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. je výlučne v prospech samosprávy obcí a štátnej správy, v rámci “Integrovaného záchranného systému” počas mimoriadnych situácií. Rádioamatérske rádiostanice pracujú na rádioamatérskych pásmach, pokiaľ nie je stanovené inak. Počas nácviku prevádzky musia byť dodržané pravidlá rádioamatérskeho spojenia.

 

Článok 2

Organizácia A.R.E.S.

Na zabezpečenie plnenia úloh na úseku A.R.E.S. pôsobia:

1.  Koordinačné centrum A.R.E.S. (ďalej len “KC”).

     KC tvoria:

a) predseda A.R.E.S.,

b) krajskí koordinátori,

c) obsluha rádiostanice KC.

2.  Krajské koordinačné strediská A.R.E.S. (ďalej len “KKS”).

     KKS tvoria:

a) krajský koordinátor KKS,

b) obsluha rádiostanice KKS.  

 

Článok 3

Úlohy koordinačného centra

Koordinačné centrum:

a) spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku zabezpečenia spojenia počas mimoriadnych udalostí, a v zmysle platnej legislatívy,

b) vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja A.R.E.S. v spolupráci s krajskými úradmi,

c) pripravuje potrebné podklady na zabezpečenie spojenia v rádiovej sieti A.R.E.S.,

d) metodicky riadi krajské koordinačné strediská,

e) koordinuje spoluprácu krajských koordinátorov pri poskytovaní pomoci v tiesni medzi krajmi,

f) zabezpečuje vysielanie členov A.R.E.S. v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce.

 

Článok 4

Úlohy krajského koordinačného strediska

Krajské koordinačné stredisko:

a) spolupracuje s orgánmi a organizáciami v pôsobnosti kraja na úseku zabezpečenia spojenia počas mimoriadnych udalostí a  v zmysle platnej legislatívy,

b) riadi, organizuje a zabezpečuje v pôsobnosti kraja spojenie rádioamatérskymi prostriedkami počas mimoriadnych udalostí,

c) vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja KKS.

 

Článok 5

Predseda A.R.E.S.

 1. Funkciu predsedu A.R.E.S. vykonáva rádioamatér - člen SZR.

 2. Predsedu A.R.E.S. schvaľuje a odvoláva zjazd SZR.

 3. Predseda A.R.E.S.:

a) zodpovedá za činnosť KC prezídiu SZR,

b) riadi činnosť KC a zvoláva jeho zasadnutia,

c) predkladá prezídiu návrhy a podnety z oblasti pôsobnosti KC,

d) navrhuje PrSZR na schválenie krajských koordinátorov a vydáva poverenie na zastupovanie A.R.E.S. s krajskými úradmi,

e) informuje prezídium o výsledkoch činnosti KC.

  

Článok 6

Obsluha rádiostanice  KC

 1. Obsluhu rádiostanice KC (ďalej len “OR KC”) schvaľuje a odvoláva predseda A.R.E.S.. V prípade potreby a na dobu nevyhnutnú pri riešení mimoriadnych udalostí a v zmysle platnej legislatívy môže byť OR aj iná osoba.

 2. OR KC zodpovedá za činnosť predsedovi A.R.E.S..

 3. OR KC zabezpečuje spojenie v zmysle povolovacích podmienok ARS.

 4. V prípade potreby OR KC zabezpečuje súčinnostné spojenie s inými orgánmi a organizáciami.

 5. Na zabezpečenie spojenia v rádiovej sieti A.R.E.S. pre KC a KKS sa budú používať rádioamatérske volacie značky pridelené Telekomunikačným úradom SR.

 6. OR KC zabezpečuje spojenie v zmysle plánu spojenia A.R.E.S., pokiaľ nie je stanovené inak.

 7. V rádiovej sieti A.R.E.S. je riadiacou stanicou. 

 8. OR KC je povinná na prijatie, resp. odoslanie správy vynaložiť maximálne úsilie.

 9. OR KC je povinná v medziach možností zabezpečiť doručenie prijatej správy adresátovi. 

 

Článok 7

Krajský koordinátor KKS

 1. Funkciu krajského koordinátora KKS vykonáva rádioamatér - člen SZR.

 2. Krajského koordinátora schvaľuje a odvoláva PrSZR na návrh predsedu A.R.E.S..

 3. Krajský koordinátor KKS:

a) zodpovedá za činnosť KKS predsedovi A.R.E.S.,

b) riadi činnosť KKS a zvoláva jeho zasadnutia,

c) podľa povahy prejednávanej problematiky môže krajský koordinátor podľa vlastného uváženia alebo na návrh ktoréhokoľvek člena KKS prizvať na zasadanie iné osoby,

d) predkladá Koordinačnému centru návrhy a podnety z oblasti pôsobnosti KKS,

e) vedie evidenciu členov A.R.E.S. v príslušnom kraji,

f) informuje Koordinačné centrum o výsledkoch činnosti KKS.

 

Článok 8

Člen A.R.E.S.

 1. Členom A.R.E.S. môže byť rádioamatér, ktorý je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S..

 2. Člen A.R.E.S. je povinný riadiť sa pravidlami A.R.E.S..

 3. Člen A.R.E.S. zodpovedá za činnosť pri plnení úloh na úseku A.R.E.S. krajskému koordinátorovi KKS alebo predsedovi A.R.E.S..

 4. Člen A.R.E.S. má právo zúčastňovať sa na zasadaniach KKS.

 

Článok 9

Obsluha rádiostanice  KKS

 1. Obsluhou rádiostanice KKS (ďalej len “OR”) môžu byť rádioamatéri, ochotní spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S..

 2. Obsluhu rádiostanice (ďalej len “OR”) schvaľuje a odvoláva krajský koordinátor. V prípade potreby a na dobu nevyhnutnú pri riešení mimoriadnych udalostí, a v zmysle platnej legislatívy môže byť OR aj iná osoba.

 3. OR zodpovedá za činnosť krajskému koordinátorovi KKS.

 4. OR zabezpečuje spojenie v zmysle povolovacích podmienok ARS.

 5. V prípade potreby OR zabezpečuje súčinnostné spojenie s inými orgánmi a organizáciami.

 6. Na zabezpečenie spojenia v rádiovej sieti A.R.E.S. pre KC a KKS sa budú používať rádioamatérske volacie značky pridelené Telekomunikačným úradom SR.

 7. OR zabezpečuje spojenie v zmysle plánu spojenia A.R.E.S., pokiaľ nie je stanovené inak.

 8. OR je povinná na prijatie, resp. odoslanie správy vynaložiť maximálne úsilie.

 9. OR je povinná v medziach možností zabezpečiť doručenie prijatej správy adresátovi.     

 

Článok 10

Náhrady výdavkov

 1. Náhrady výdavkov členov KC, spojené s výkonom funkcie, účasťou na zasadaniach, stretnutiach, školeniach a ich organizovaní a materiálne zabezpečenie rádiostanice KC sa hradia z rozpočtových prostriedkov SZR na základe predchádzajúceho schválenia Prezídiom SZR. 

 2. Náhrady výdavkov členov KKS, spojené s výkonom funkcie, účasťou na zasadaniach, stretnutiach, školeniach a ich organizovaní a materiálne zabezpečenie rádiostanice KKS sa hradia z rozpočtových prostriedkov KKS, Krajských úradov, Vyšších územných celkov, dotácií, sponzorských príspevkov a darov. 

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút bol schválený na zasadnutí Prezídia SZR dňa 16.11.2006 a týmto dňom sa stal účinný.