Informácia o stave Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. za rok 2004

1.      Prezídium SZR na zasadnutí dňa 14.2.2004 schválilo štatút Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. Funkciou predsedu A.R.E.S. bol poverený Jaroslav Kubíček, OM1II.

2.      Jedným z hlavných cieľov A.R.E.S. v roku 2004 bolo začať zabezpečovať obsadenie funkcií Krajských koordinátorov v jednotlivých krajoch. Z tohoto dôvodu a na tento účel bol 22.februára 2004 vyhlásený konkurz. Podmienky konkurzu boli zverejnené v RŽ, na pakete a internete.

3.      V októbri 2004 za prítomnosti predsedu A.R.E.S. a zástupcu MV SR bolo uskutočnené krátke pracovné rokovanie na tému A.R.E.S. a IZS. Jeho cieľom bolo ešte pred rádioamatérskym stretnutím upresniť situáciu a ubezpečiť sa, či nenastala zmena na doteraz zastávanej pozícii zo strany MV SR. Na pracovnom rokovaní zástupca MV SR opätovne prisľúbil, že budú informovať na pracovnej porade zástupcov krajských úradov o začleňovaní ARES-u ako ďalšej zložky do IZS a doporučia, aby záujem A.R.E.S. akceptovali. Do akej miery tento prísľub bude uskutočnený ukáže čas.

4.      Dňa 20.novembra 2004 na stretnutí rádioamatérov v Tatranských Matliaroch informoval predseda A.R.E.S. rádioamatérsku verejnosť o výsledku konkurzu. K termínu stretnutia boli prihlásení zástupcovia 3 krajov - TT, TN a ZA. K dnešnému dňu je stav Krajských koordinátorov A.R.E.S. nasledovný: 

                    Trnavský kraj - Ján Tőrők, OM3TC, z RK OM3KTR v Trnave          

                    Trenčiansky kraj - Roman Sýkora, OM4KW, z RK OM3KMK v Púchove 

                    Žilinský kraj - Milan Szatmár, OM6SZ, z RK OM3KHE v Martine 

                    Banskobystrický kraj - Anton Gombár, OM7AG, z RK OM3KWZ vo Zvolene

5.      Dňa 20.novembra 2004 bolo v Tatranských Matliaroch uskutočnené verejné zasadnutie Koordinačného centra A.R.E.S.. Zasadnutia sa zúčastnili Krajskí koordinátori z TT, TN, ZA a niekoľko ďalších rádioamatérov. Na zasadnutí predseda odovzdal poverovacie listiny pre KK. Diskusia bola hlavne na tému A.R.E.S., jeho začleňovanie do IZS a spolupráca s orgánmi štátnej a verejnej správy.

6.      Na základe záujmu rádioamatérskej verejnosti o informácie o A.R.E.S. bol v novembri 2004 vyhlásený ďalší konkurz na obsadenie funkcií Krajských koordinátorov pre kraje, kde nie je menovaný KK (t.j. BA, NT, PO a KE). Podmienky konkurzu zostávajú nezmenené, avšak bez termínu uzávierky.

7.      Na účel propagácie A.R.E.S., informovanosti rádioamatérov a verejnosti o stave a jednotlivých krokoch, je zriadená webová stránka www.ares.cq.sk. Webmasterom tejto stránky je Martin Kuka, OM1AU.Jaro OM1II