Organizačný poriadok

Slovenského zväzu rádioamatérov

 

1. Zjazd

Termín a miesto zjazdu oznámi Prezídium SZR (ďalej len PrSZR) najmenej dva mesiace vopred písomne, na webovom sídle a vo vysielaní spravodajstva OM9HQ.

Zjazd je schopný uznášania sa, keď sú na zjazde prítomní (zaprezentovaní) delegáti z nadpolovičnej väčšiny zaregistrovaných klubov SZR. Zjazd je schopný uznášania sa aj v prípade, keď súčet klubov SZR, ktoré majú na zjazde delegáta, a delegátov, delegovaných nečlenmi klubov SZR, je väčší ako polovica všetkých zaregistrovaných klubov SZR.

Ak na zjazde nie je prítomná  potrebná väčšina podľa predchádzajúceho odseku, bude sa po 1 hodine konať náhradný zjazd s nezmeneným programom. Na náhradnom zjazde delegáti nemôžu hlasovať o zrušení SZR, meniť stanovy a organizačný poriadok SZR.

1.1. Delegáti zjazdu

Všetci delegáti zjazdu musia byť členmi SZR (musia mať ku dňu konania zjazdu zaplatené členské príspevky na daný rok) a na zjazde zastupujú len členov SZR.

Delegátmi zjazdu sú:    

       všetci členovia PrSZR

       delegáti klubov SZR

       delegáti členov SZR, nečlenov klubov SZR

Delegáti zjazdu majú právo voliť, byť volení, hlasovať, diskutovať a podávať návrhy.

Každý delegát dostane pri prezentácii delegačný lístok, ktorý bude slúžiť ako hlasovací lístok. Na zjazde sa môžu zúčastniť hostia, ktorí majú právo vystúpiť v diskusii.

1.2. Počet delegátov

Každý klub registrovaný na SZR má právo byť zastúpený na zjazde jedným členom, ktorý je volený členskou schôdzou klubu a musí predložiť delegačný hárok s najmenej tromi menami a podpismi členov klubu, členov SZR.

Ak predloží delegát klubu hárok s desiatimi alebo viac menami a podpismi členov klubu, členov SZR, má tento klub právo byť zastúpený dvoma delegátmi.

Ak predloží delegát klubu hárok s dvadsiatimi alebo viac menami a podpismi členov klubu, členov SZR, má tento klub právo byť zastúpený tromi delegátmi.

Najneskôr pri prezentácii na zjazde musia delegáti klubu predložiť delegačný list podpísaný predsedom klubu a opečiatkovaný pečiatkou klubu.

Členovia SZR, ktorí nie sú členovia žiadneho klubu SZR, môžu delegovať svojho zástupcu na zjazd SZR. Tento delegát musí predložiť hárok s piatimi alebo viac menami a podpismi členov SZR.

Podpisové hárky členov SZR musia obsahovať meno, dátum narodenia a vlastnoručný podpis.

Jeden člen SZR môže byť zapísaný len na jednom delegačnom hárku.

1.3. Vedenie zjazdu

Rokovanie zjazdu vedú prezident a viceprezidenti. Sekretár SZR robí zápis z rokovania zjazdu.

1.4. Komisie

Pred rokovaním zjazdu sa volia komisie:

– mandátová

– volebná

– návrhová

Mandátová komisia potvrdzuje právoplatnosť delegačných hárkov a rozhoduje o tom, či je daný rádioamatér členom SZR. Správu podáva pred prvým hlasovaním alebo pred voľbami. Oznámi, či je zjazd uznášaniaschopný a stanoví počet prítomných (zaprezentovaných) delegátov.

Volebná komisia riadi voľby, sčítava hlasy pri hlasovaní a pri voľbách.

Návrhová komisia pripravuje a predkladá zjazdu návrh na uznesenie zjazdu.

1.5. Právomoci zjazdu

Zjazd volí a odvoláva:  

       prezidenta SZR

       dvoch viceprezidentov SZR

       členov PrSZR

       členov revíznej komisie SZR

Zjazd prerokúva a schvaľuje:    

Stanovy SZR, Organizačný poriadok SZR a Programové zameranie SZR

       symboliku SZR

       správu o činnosti za uplynulé obdobie

       programové vyhlásenie

       správu o hospodárení a stave majetku

       správu revíznej komisie

       vzťah k IARU

       výšku členských príspevkov

1.6. Návrhy na rokovanie

Návrhy na zmenu stanov SZR, organizačného poriadku, programového vyhlásenia, ďalej návrhy na rokovanie zjazdu môžu predložiť členovia SZR alebo kluby SZR písomne jeden mesiac pred konaním zjazdu, najneskôr však pri prezentácii. Ústne návrhy môžu byť predložené počas rokovania.

1.7. Diskusia

Do diskusie sa prihlasujú delegáti a hostia písomne. Poradie diskutujúcich stanovuje predsedajúci rokovania. Diskusný príspevok by nemal byť dlhší ako päť minút. O skončení diskusie rozhodujú delegáti hlasovaním.

Právo na faktickú pripomienku majú všetci delegáti v trvaní jednej minúty.

Námietky k procedurálnym otázkam, ktoré sa týkajú porušovania stanov, zákonov alebo rokovacieho poriadku, musia byť vypočuté ihneď.

1.8. Hlasovanie

Hlasovanie môže byť verejné, zdvihnutím delegačného lístka, alebo na žiadosť delegátov tajné. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa uskutoční v poradí, v akom boli predkladané. So všetkými pripomienkami musia byť delegáti oboznámení pred hlasovaním. Hlasuje sa najprv ZA, potom PROTI a nakoniec KTO SA ZDRŽAL.

Pri tajnom hlasovaní sa hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka.

Pri hlasovaní rozhoduje, okrem článku VIII stanov SZR a okrem voľby prezidenta a viceprezidentov SZR, prostá väčšina hlasov.

1.9. Voľby

Základné pravidlá volieb:

a.  prostá väčšina hlasov – zjazd hlasuje ZA, keď je viac hlasov ZA ako PROTI. Pri tajnom hlasovaní (vo voľbách) je stanovené poradie podľa počtu hlasov ZA.

b. väčšina hlasov prítomných delegátov – ZA musí hlasovať viac ako polovica prítomných (zaprezentovaných) delegátov na zjazde

c. kvalifikovaná väčšina – ZA musí hlasovať viac ako 2/3 prítomných (zaprezentovaných) delegátov na zjazde

1.9.1. Kandidáti na volené funkcie

Kandidátov na volené funkcie môžu písomne navrhnúť všetci členovia SZR najneskôr pri prezentácii na zjazde a ústne pri voľbách.

Kandidačný list musí obsahovať: meno kandidáta, navrhovanú funkciu, meno a dátum narodenia navrhovateľa, mená a dátumy narodenia dvoch podporovateľov návrhu, vyjadrenie navrhovaného, že súhlasí s kandidatúrou, s uvedením jeho dátumu narodenia, stručný rádioamatérsky životopis (maximálne 200 slov) a vlastnoručné podpisy navrhovateľov a kandidáta. Kandidát prítomný na zjazde nemusí mať predložený kandidačný list, ale musí pred hlasovaním prehlásiť, že súhlasí s kandidatúrou, a ak si to delegáti budú želať, uvedie svoj stručný rádioamatérsky životopis a svoje ciele vo funkcii. Kandidát neprítomný na zjazde musí na rokovanie zjazdu doručiť vyplnený a podpísaný kandidačný list.

1.9.2. Postup volieb

Voľby prebiehajú v tomto poradí:          

a. voľba prezidenta

b. voľba 1. viceprezidenta

c. voľba 2. viceprezidenta

d. voľba členov PrSZR:

predseda KV komisie

  predseda VKV komisie

  predseda ROB komisie

predseda ARES komisie

e. voľba členov PrSZR:

člen

  člen

  člen

člen

f.  voľba predsedu revíznej komisie SZR

g.  voľba členov revíznej komisie SZR

Voľby prezidenta a viceprezidentov prebiehajú samostatne a tajne spomedzi oznámených kandidátov vo viac kolách. Ak je v danom kole len jeden kandidát, o jeho voľbe sa nehlasuje a je zvolený vyhlásením predsedu volebnej komisie. Ak sú v danom kole dvaja kandidáti, na zvolenie stačí prostá väčšina hlasov. Ak je v danom kole viac kandidátov, je na zvolenie kandidáta potrebná väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak v tomto kole nezíska žiaden kandidát väčšinu hlasov prítomných delegátov, koná sa ďalšie kolo volieb, do ktorého nepostúpi kandidát s najmenším počtom obdržaných hlasov.

Voľba členov PrSZR – predsedov komisií je tajná, koná sa naraz a na každú funkciu člena PrSZR je zvolený jeden kandidát s najvyšším počtom hlasov. Ak je na určitú funkciu v prezídiu len jeden kandidát, o jeho voľbe sa nehlasuje a je zvolený vyhlásením predsedu volebnej komisie.

Voľba členov PrSZR – členov je tajná, koná sa naraz a sú zvolení dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Voľby predsedu a členov revíznej komisie prebiehajú samostatne a tajne. Za predsedu je zvolený kandidát s najvyšším počtom hlasov. Ak je na funkciu predsedu len jeden kandidát, o jeho voľbe sa nehlasuje a je zvolený vyhlásením predsedu volebnej komisie. Za členov revíznej komisie sú zvolení prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Vždy pred začatím volieb a., b., c., d., e., f. a g. je možné doplniť kandidátov.

Pri rovnosti hlasov sa znovu hlasuje (pokiaľ je to nutné) len o kandidátoch s rovnakým počtom hlasov tajným hlasovaním.

Maximálny počet označených kandidátov na hlasovacích lístkoch je:

pri voľbe prezidenta a viceprezidentov – JEDEN

pri voľbe PrSZR na funkcie predsedov komisií – na každú funkciu  JEDEN

pri voľbe PrSZR na funkcie členov – ŠTYRIA

pri voľbe predsedu revíznej komisie – JEDEN

pri voľbe členov revíznej komisie – DVAJA

Hlas je neplatný, ak je na hlasovacom lístku označených viac kandidátov ako bolo stanovené.

1.10. Priebeh zjazdu

V úvode zjazdu schvália delegáti rokovací poriadok a program zjazdu a ďalej sa rokovanie zjazdu riadi podľa týchto dokumentov.

 

2. Valné zhromaždenie

PrSZR každoročne organizuje valné zhromaždenie, ktorého obsahom je správa o činnosti za daný rok a následná diskusia. Na valnom zhromaždení sa majú právo zúčastniť všetci členovia SZR.

 

3. Prezídium SZR

3.1. Prezídium SZR

Prezídium SZR má prezidenta, dvoch viceprezidentov a 8 členov.

PrSZR má právo:          

       ustanoviť jednotlivých členov PrSZR do funkcií v PrSZR

       v prípade vzdania sa alebo úmrtia hociktorého člena PrSZR alebo člena revíznej komisie kooptovať náhradníkov

       uzatvárať všetky zmluvy v mene SZR

       voliť delegátov na medzinárodné rokovania

       uzatvárať dohody o spolupráci s inými organizáciami

       schváliť plán činnosti na ďalšie obdobie

       navrhovať a schvaľovať finančný rozpočet SZR

       organizovať služby pre členov SZR

       organizovať kurzy

       organizovať preteky a súťaže

       rokovať v mene SZR s úradmi, inými organizáciami a zahraničím

       schvaľovať a rušiť pracovné zmluvy so zamestnancami sekretariátu SZR, prípadne s inými osobami, ktorých činnosť bude pre SZR potrebná

       zvolávať zjazd SZR

       vytvárať a rušiť pracovné skupiny a komisie, menovať a odvolávať ich členov

       vydávať klubom potvrdenia o ich registrácii v SZR

       riadiť činnosť ústredného vysielača SZR

       zriadiť sekretariát SZR a riadiť jeho činnosť

       delegovať niektoré svoje právomoci sekretárovi SZR

       v odôvodnených prípadoch meniť výšku členských príspevkov

PrSZR sa schádza pravidelne, spravidla raz za tri mesiace.

3.2. Sekretariát PrSZR

Počet pracovníkov sekretariátu SZR sa riadi potrebami a finančnými možnosťami SZR.

Sekretariát zabezpečuje:

       evidenciu členov SZR a registráciu klubov SZR

       evidenciu členských príspevkov

       QSL a diplomovú službu

       technické a organizačné zabezpečenie akcií SZR

       majetkovú a hospodársku agendu SZR

       zverejňovanie zápisov zo zasadnutí prezídia SZR

Sekretárovi alebo inému pracovníkovi sekretariátu môže PrSZR delegovať niektoré hospodárske právomoci.

 

4. Revízna komisia SZR

Revízna komisia SZR (ďalej len RK) kontroluje, aby hospodárenie SZR bolo v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s príslušnými právnymi predpismi, a aby bolo v súlade so záujmami SZR.

RK SZR dohliada, aby činnosť PrSZR bola v súlade so stanovami SZR a s uzneseniami zjazdov SZR.

RK SZR má troch členov a schádza sa najmenej dva razy do roka.

 

5. Kluby SZR

Sekretariát SZR registruje kluby SZR, ktoré majú aspoň troch členov SZR a požiadajú o registráciu. Registráciu je potrebné obnoviť vždy v roku, v ktorom sa koná riadny zjazd SZR a najneskôr v deň konania zjazdu.

 

6. Komisie PrSZR

Na riešenie špecifických otázok činnosti môže PrSZR vytvárať dočasné alebo stále odborné komisie. Komisie sú poradnými orgánmi PrSZR a nemajú právnu subjektivitu. PrSZR určuje ich pôsobnosť, náplň práce a trvanie činnosti. Predsedovia komisií sú volení na zjazde SZR. PrSZR menuje a odvoláva členov komisií na návrh predsedu komisie.

 

7. Koordinačné orgány

Kluby a členovia SZR si môžu vytvoriť miestne alebo územné orgány (dočasné alebo trvalé) na koordináciu vzájomnej spolupráce, zložené zo zástupcov zúčastnených zložiek. Tieto orgány nie sú článkom organizačnej štruktúry SZR, ale majú pôsobnosť v danom regióne.

 

Organizačný poriadok bol schválený 9. zjazdom SZR dňa 20.10.2018 a schválením nadobudol platnosť.