Programové zameranie SZR

1.      SZR združuje záujemcov o rádioamatérsku činnosť. Združuje rádiokluby (všetkých členov rádioklubov) aj jednotlivcov, ktorí nie sú členmi rádioklubov.

 

2.      Základnou činnosťou SZR je rádioamatérske vysielanie, t.j. práca na všetkých povolených pásmach, týkajúca sa výmeny informácií alebo len posluchu.

       Oblasťami rádioamatérskej činnosti sú:

- vysielanie a príjem na KV

- vysielanie a príjem na VKV

- rádiový orientačný beh

- športová telegrafia

- technická a konštruktérska činnosť v smere rádioamatérskeho vysielania zahrňujúca oblasť výpočtovej techniky po stránke hardwaru i softwaru

- prevádzka kozmických rádiových spojov

- digitálne druhy prevádzky

       Pri tejto činnosti vedie SZR svojich členov k dodržiavaniu zásad rádioamatérskej etiky, ohľaduplnosti, porozumenia a tolerancie.

3.    Táto činnosť rozvíja u členov SZR:

a)  progresívne technicko-konštruktérske myslenie

b)  znalosti v odboroch prírodných vied ako sú matematika, fyzika, elektronika, zemepis, astronómia, výpočtová technika atď.

c)  znalosti cudzích jazykov, hlavne svetových, ako sú angličtina, francúzština, nemčina, ruština atď.

d)  porozumenie a spoluprácu medzi všetkými národmi sveta,

e)  športovú činnosť ako:

- rádiový orientačný beh

- horská  a  vysokohorská  turistika pri súťažiach z prechodných stanovísk na KV a VKV pásmach

- rádioamatérske preteky na KV a VKV a vyšších pásmach

- športová telegrafia

4.    Výchova mládeže a výcvik nových členov je jednou zo základných činností rádioklubov SZR. Pri výchove mládeže bude SZR spolupracovať s organizáciami, ktoré o spoluprácu prejavia záujem.

5.    SZR môže spolupracovať so štátnymi a inými orgánmi a organizáciami pri využívaní rádioamatérskej služby v prípade krízových situácií a pri záchrane ľudských životov a majetku.

6.    SZR pripravuje a školí svojich funkcionárov, usporadúva kurzy trénerov, rozhodcov, vyhodnocovateľov a ostatného dobrovoľného aktívu. Organizuje technické semináre na rozvoj odvetví rádioamatérskej činnosti.

 7.   SZR spolupracuje s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  v otázkach povoľovacieho konania.

 8.   SZR rozvíja priateľské vzťahy a prospešnú spoluprácu s rádioamatérskymi organizáciami iných krajín.

Programové zameranie SZR bolo schválené 8. zjazdom SZR 20.10.2018, a tým nadobudlo platnosť.