Stanovy

Slovenského zväzu rádioamatérov

 

 

Článok I.

Právne postavenie

 

Slovenský zväz rádioamatérov (ďalej len SZR) je dobrovoľná, záujmová, právne a ekonomicky samostatná organizácia, ktorá združuje záujemcov o rádioamatérsku činnosť.

Sídlom ústredného orgánu SZR je Mlynská 4, 900 31 Stupava a pôsobnosť organizácie je na území Slovenskej republiky.

SZR je členskou organizáciou Medzinárodnej rádioamatérskej únie – IARU (International Amateur Radio Union).

SZR má vlajku a znak organizácie.

 

 

Článok II.

Poslanie SZR

 

SZR si kladie za cieľ podporovať rozvoj rádioamatérstva šírením poznatkov z rádiotechniky, elektroniky, výpočtovej techniky a športových činností s nimi súvisiacich, využívať túto činnosť na celospoločenský prospech, na humánne ciele a na rozvíjanie priateľstva a porozumenia medzi národmi.

SZR presadzuje rádioamatérske záujmy svojich členov pred úradmi, inými organizáciami a pri medzinárodných rokovaniach.

SZR zastupuje slovenských rádioamatérov v IARU a zabezpečuje medzinárodnú QSL službu.

SZR organizuje športovú, technickú a pretekársku činnosť členov podľa odporúčaní IARU.

SZR organizuje športovú činnosť mládeže, dospelých a telesne postihnutých a ich športové vzdelávanie.

SZR organizuje národné i medzinárodné súťaže a zabezpečuje reprezentáciu Slovenska.

SZR organizuje vzdelávanie svojich členov.

SZR môže spolupracovať so štátnymi a inými orgánmi a organizáciami pri využívaní rádioamatérskej služby v prípade krízových situácií a pri záchrane ľudských životov a majetku.

 

 

Článok III.

Členstvo, práva a povinnosti členov

 

Členstvo v SZR je individuálne.

Členom SZR sa stane každý občan Slovenskej republiky, ktorý požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok. Dokladom členstva je členský preukaz SZR a zaplatený členský príspevok na daný rok.

Čestným členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju rádioamatérskeho hnutia. Čestné členstvo schvaľuje zjazd SZR na návrh prezídia SZR. O zrušení čestného členstva rozhoduje zjazd SZR.

Zahraničným členom SZR sa stane cudzí štátny príslušník, ktorý požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok.

Členovia SZR majú právo:

po dosiahnutí 18 rokov voliť a byť volení do všetkých orgánov SZR

využívať služby SZR (zahraničným členom SZR nebudú zasielané bezplatne došlé QSL lístky na adresu mimo územia Slovenskej republiky)

zúčastňovať sa všetkých pretekov a akcií organizovaných SZR

používať názov, odznak a symboly SZR

žiadať od všetkých orgánov SZR skladanie účtov o činnosti

obracať sa s podnetmi, otázkami, žiadosťami a pripomienkami na všetky orgány SZR

zúčastňovať sa na zasadnutiach prezídia SZR ako pozorovatelia

Členské práva zanikajú nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu, obnovia sa dňom zaplatenia členského príspevku.

Členovia SZR sú povinní:

dodržiavať stanovy a organizačný poriadok SZR

každoročne si platiť členské príspevky SZR do 31.3.

dodržiavať všetky predpisy súvisiace s rádioamatérskou činnosťou

dodržiavať všetky odporúčania IARU

Členstvo v SZR zaniká:

dňom doručenia oznámenia o vystúpení

zrušením, o ktorom rozhodne prezídium SZR, pre hrubé porušenie stanov, organizačného poriadku a predpisov súvisiacich s rádioamatérskou činnosťou. Termín možnosti obnovenia členstva stanoví prezídium SZR.

úmrtím

 

 

Článok IV.

Kluby SZR

 

Kluby SZR sú samostatné občianske združenia alebo rádiokluby s prideleným volacím znakom. Kluby SZR sú organizačným článkom SZR a sú registrované na sekretariáte SZR.

Kluby registrované na SZR môžu vytvárať v rámci Vyššieho územného celku (VÚC), v ktorom majú sídlo, „Radu rádioamatérstva VÚC“ (ďalej RR VÚC). Jej činnosť sa riadi vlastným štatútom. Každý klub je v RR VÚC zastúpený jedným členom. RR VÚC si na prvom zasadnutí zvolí predsedu, ktorý zastupuje rádioamatérov VÚC pred orgánmi VÚC. Predsedu RR VÚC menuje PrSZR listom na základe zápisnice a prezenčnej listiny z rokovania RR VÚC, na ktorom sa konali voľby.

 

 

Článok V.

Orgány SZR

 

Orgánmi SZR sú:     

– zjazd SZR

– prezídium SZR

– revízna komisia SZR

Prezídium SZR a revízna komisia SZR sú volené orgány.

Najvyšším orgánom SZR je zjazd SZR. Zjazd schvaľuje stanovy SZR, organizačný poriadok SZR, programové zameranie SZR a ich zmeny. Plnenie uznesení zjazdu a činnosť organizácie v období medzi zjazdmi zabezpečuje prezídium SZR a revízna komisia SZR. Tieto orgány skladajú účty zjazdu, zjazd ich volí a odvoláva.

Prezídium SZR má prezidenta, dvoch viceprezidentov a osem členov. Štatutárni zástupcovia SZR sú prezident a dvaja viceprezidenti, ktorí konajú v mene SZR samostatne.

Zjazd SZR zvoláva prezídium SZR každé 4 roky. Mimoriadny zjazd zvolá v prípade, že o to požiada viac ako polovica členov alebo v prípade, ak o tom rozhodne prezídium SZR.

 

 

Článok VI.

Ekonomické zabezpečenie

 

SZR využíva na zabezpečenie svojej činnosti členské príspevky, výsledky vlastnej hospodárskej činnosti, dary a dotácie.

 

 

Článok VII.

Revízna činnosť

 

Revíziu hospodárenia SZR uskutočňuje revízna komisia SZR.

Právomoci revíznej komisie schvaľuje zjazd vo forme štatútu.

Predseda revíznej komisie plní funkciu kontrolóra zväzu v zmysle platnej legislatívy a túto funkciu kontrolóra vykonáva o jeden rok dlhšie ako je funkčné obdobie prezídia SZR.

 

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

SZR zanikne rozpustením, ak o tom rozhodne dvojtretinová väčšina delegátov prítomných na zjazde. Ak zanikne SZR, prezídium SZR zabezpečí vyrovnanie všetkých záväzkov a o zániku SZR bude informovať Ministerstvo vnútra SR.

Vysvetľovanie stanov a organizačného poriadku SZR robí prezídium SZR.

 

 

Stanovy boli schválené 9. zjazdom SZR dňa 20.10.2018 a tým nadobudli platnosť.