Štatút revíznej komisie SZR

1.     Revízna komisia (ďalej len RK) je nezávislým revíznym a kontrolným orgánom SZR. Za svoju činnosť zodpovedá zjazdu.

2.     Revízna komisia je trojčlenná. Členovia RK sú volení zjazdom. Počet členov RK prejednáva a schvaľuje zjazd. Členom RK nesmie byť člen prezídia SZR. Funkčné obdobie RK je totožné s funkčným obdobím prezídia SZR. Členstvo a funkcie v RK sú čestné a nehonorované.

3.     Zasadnutie RK sa koná podľa potreby, najmenej 1x za rok. RK je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Člen RK musí byť na zasadnutie RK riadne pozvaný. Pozvanie členov RK na zasadnutie sa zasiela písomne. Pozýva predseda RK, alebo na jeho žiadosť sekretariát SZR. Pozvánka sa odosiela minimálne 14 dní pred zasadnutím.

4.     RK najmä:

       -    kontroluje hospodárenie SZR, vedenie účtovných dokladov, plnenie uznesení zjazdu a uznesení prezídia a či sa činnosť SZR uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, stanovami SZR a uzneseniami zjazdu SZR

       -    upozorňuje prezídium na zistené nedostatky a predkladá návrhy na ich odstránenie

       -    vyjadruje sa k čerpaniu rozpočtu a hospodáreniu SZR

5.     Prezídium a jeho pracovníci sú povinní vytvoriť vhodné podmienky pre činnosť RK. Členovia RK sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti SZR, pričom zachovávajú mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých zverejnenie by mohlo spôsobiť SZR ujmu. RK má právo požadovať vysvetlenie od ktoréhokoľvek člena prezídia v záležitostiach SZR a oslovený je povinný do 14 dní od doručenia písomnej požiadavky vysvetlenie písomnou formou alebo inou preukázateľnou formou poskytnúť. Vo veciach, ktoré neznesú odklad, môže RK túto lehotu i primerane skrátiť.

6.     Ak RK zistí nedostatky v činnosti alebo hospodárení, je oprávnená navrhnúť spôsob nápravy a prezídium je povinné uskutočniť vhodné opatrenia. V prípade zistenia vážneho porušenia stanov konaním členov prezídia SZR, má RK právo navrhnúť prezídiu SZR zvolanie mimoriadneho zjazdu.

7.     V sporných prípadoch rozhoduje RK hlasovaním, pričom pri rovnosti počtu hlasov disponuje predseda RK dvoma hlasmi.

8.     Predseda alebo ním poverený člen RK majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach prezídia s hlasom poradným.

9.     RK podáva správu zjazdu. V programe zjazdu je jej správa ako povinná. V správe RK referuje o kontrole hospodárenia SZR za obdobie od posledného zjazdu, o kontrole plnenia uznesení prezídia a uznesení posledného zjazdu a informuje o ďalších činnostiach RK. Správu RK prejednáva a schvaľuje zjazd SZR.

10.   Finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti RK sú súčasťou rozpočtu SZR. Návrh čerpania finančných prostriedkov v nasledujúcom roku predkladá predseda RK spolu s plánom činnosti prezídiu vždy k 15.10. predchádzajúceho roku.

 

Tento štatút revíznej komisie SZR bol schválený na 9. zjazde SZR dňa 20.10.2018.