Organizačné pokyny

 

1. Písomné návrhy na zmenu dokumentov (stanovy, organizačný poriadok SZR a programové zameranie SZR), ako aj návrhy na funkcionárov SZR, prípadne vyplnené delegačné hárky delegátov, je potrebné zaslať doporučene na adresu SZR pred konaním zjazdu. Zjednoduší sa tým príprava zjazdu a predídete nedorozumeniam pri prezentácii a v priebehu rokovania.

2. Žiadame všetkých členov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými materiálmi, ale najmä s rokovacím poriadkom 10. zjazdu a organizačným poriadkom SZR, kde sú uvedené podrobnosti o právach a povinnostiach delegátov, ale aj o samotnom priebehu zjazdu.

3. Je potrebné, aby si členovia pripravili svojich kandidátov na volené funkcie, a aby sa už teraz zamýšľali nad vhodnými delegátmi zjazdu, ktorí ich budú zastupovať. Delegáti pri prezentácii predložia delegačný hárok (tí, ktorí ho nezašlú v predstihu na sekretariát SZR), podpísaný jednotlivými členmi SZR. Je preto dôležité, aby si aj delegáti preverili členskú príslušnosť k SZR     u všetkých podpísaných rádioamatérov na svojom delegačnom hárku.

4. Pri prezentácii bude možné ešte odovzdať písomné návrhy na funkcionárov SZR (kandidačný list), resp. návrhy na zmenu dokumentov.

5. Cestovné náležitosti budú delegátom preplatené na základe platných cestovných dokladov a v zmysle opatrení schválených prezídiom SZR. Ak použijete na dopravu osobný automobil, je potrebné priniesť so sebou aj kópiu technického preukazu.

6. Do začiatku zjazdu o 9,30 hod. musia delegáti zaujať miesto v rokovacej miestnosti.