Program 10. zjazdu SZR

 

07,30 - 09,30   Prezentácia

09,30 - 09,40   Zahájenie

09,40 - 09,50   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

09,50 - 10,00   Schválenie programu a rokovacieho poriadku zjazdu

10,00 - 11,00   Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie

11,00 - 11,10   Správa o hospodárení a stave majetku SZR

11,10 - 11,20   Správa revíznej komisie

11,20 - 12,00   Diskusia k správam

12,00 - 12,45   Obed

12,45 - 13,30   Diskusia k správam

13,30 - 13,40   Správa mandátovej komisie

13,40 - 14,45   Zmeny stanov a organizačného poriadku SZR

14,45 - 15,00   Prestávka

15,00 - 15,30   Voľby prezidenta SZR, 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta

15,30 - 16,00   Voľby členov prezídia SZR a členov revíznej komisie

16,00 - 16,30   Návrh uznesenia a jeho schválenie

                          Záverečné slovo nového prezidenta