S P R Á V A

o hospodárení a stave majetku SZR za obdobie rokov 2002 až 2006

 

 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami SZR sa po personálnych zmenách v roku 2002 výrazne zmenilo. Bola vytvorená nová štruktúra rozpočtu s presným členením príjmov a výdajov v jednotlivých položkách. Vďaka tomu sa darí udržiavať koncoročné hospodárske výsledky v kladných číslach. Prezídium sa snažilo hospodáriť s prostriedkami zväzu čo najefektívnejšie. V priebehu posledných rokov však nastal výrazný pokles úrokových sadzieb v banke, keď sme so siedmych percent klesli až pod 2 percentá. Až v tomto roku začal obrat smerom hore a úrokové sadzby sa zvyšujú. Väčšina príjmov na činnosť SZR pochádza z bankových úrokov, z výnosov z prenájmu budovy v Rimavskej Sobote (bohužiaľ Rimavská Sobota je región s najväčšou nezamestnanosťou na Slovensku, čo sa odráža na využiteľnosti budovy), ďalej sú to dotácie MŠ, členské príspevky, 2 percentá dane. Výťažok z 2-percentných príspevkov je vzhľadom na počet našich členov nízky a nepokrýva ani náklady na letné kurzy pre mládež. Tu sú ešte veľké rezervy.

Podrobné čerpania rozpočtov za jednotlivé roky sú každoročne zverejňované v Rádiožurnále. Uvediem preto iba výsledné čísla za jednotlivé roky:

 

Rok 2002:  Príjmy:                  1,711 mil. Sk

Výdaje:                  1,455 mil. Sk

Celkový výsledok:    + 256 tis. Sk

Rok 2003:  Príjmy:                  1,453 mil. Sk

Výdaje:                  1,330 mil. Sk

Celkový výsledok:    + 123 tis. Sk

Rok 2004:  Príjmy:                  1,687 mil. Sk

Výdaje:                  1,350 mil. Sk

Celkový výsledok:    + 337 tis. Sk

Rok 2005:  Príjmy:                  1,481 mil. Sk

Výdaje:                  1,042 mil. Sk

Celkový výsledok:    + 440 tis. Sk

 

Stav finančného a nehnuteľného majetku sa v období rokov 2002 až 2006 vyvíjal nasledovne:

 

Rok 2002:

      Nehnuteľný majetok:                     budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 4.694.100,- Sk

      Finančný majetok:   k 31.12.2002 3.000.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                         5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                            522.536,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

 

Rok 2003:

      Nehnuteľný majetok:                     budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 4.694.100,- Sk

      Finančný majetok:   k 1.1.2003     3.000.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                         5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                            522.536,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

                                    20.5.2003      3.123.585,- Sk príjem od 1. ZO Pezinok

      Finančný majetok:   k 31.12.2003 6.270.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                         5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                            389.457,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

 

Rok 2004:

      Nehnuteľný majetok:                     budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 4.694.100,- Sk

      Finančný majetok:   k 1.1.2004     6.270.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                         5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                            389.457,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

      Finančný majetok:   k 31.12.2004 6.510.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                         5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                            288.054,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

 

 

Rok 2005:

      Nehnuteľný majetok:                     budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 4.694.100,- Sk

      Finančný majetok:   k 1.1.2005     6.510.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                         5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                            288.054,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

      Finančný majetok:   k 31.12.2005 7.020.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                         5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                              77.211,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

 

Rok 2006:

      Nehnuteľný majetok:                     budova v Rimavskej Sobote, účtovná hodnota 4.694.100,- Sk

      Finančný majetok:   k 1.1.2006     7.020.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                         5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                              77.211,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

      Finančný majetok:   k 20.9.2006    2.000.000,- Sk na termínovanom vklade v Istrobanke

                                                         5.000.000,- Sk v zmenke

                                                         5.000.000,- Sk v hypotekárnych záložných listoch

                                                            230.938,- Sk na bežných účtoch a v pokladni

 

Súčasná finančná situácia SZR je dobrá a stabilizovaná. Budúcnosť je však spojená s určitými rizikami, pretože príjmy z vlastných zdrojov, ako aj dotácie z Ministerstva školstva sa znižujú. Úlohou nového vedenia bude hľadať možnosti pre výhodnejšie a efektívnejšie investovanie prostriedkov SZR, aby z ich výnosov mohli byť financované budúce rozvojové programy zväzu.

 

 

Vrútky, 30.9.2006

 

 

Roman Kudláč, OM3EI

sekretár SZR