S P R Á V A

revíznej komisie SZR na 6. zjazde SZR

 

 

Revízna komisia SZR (daľej len RK) bola na 5. zjazde SZR konanom dňa 21.9.2002 zvolená v zložení:

Kamil Havelka, OM0CS, predseda  komisie

Juraj Fabián, OM5NK, člen komisie

Ing. Branislav Daráš, OM2FY, člen komisie

Počas svojho funkčného obdobia sa RK SZR stretávala na svojom zasadnutí jeden krát do roka, zároveň sa predseda RK pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach prezídia SZR a člen RK vzhľadom na svoje bydlisko vykonával niekoľkokrát počas roka v spolupráci so sekretariátom SZR priebežné kontroly evidencie účtov a dokladov SZR.

Na tomto mieste treba poznamenať, že RK počas celého funkčného obdobia pracovala iba v dvojčlennom zložení (predseda RK, OM0CS a člen RK, OM2FY), nakoľko tretí člen RK, OM5NK bez akéhokoľvek vysvetlenia  nereflektoval ani na jedno oficiálne pozvanie na zasadnutia RK.

RK počas svojho funkčného obdobia kontrolovala hospodárenie, činnosť, evidenciu účtov a dokladov SZR. Pri kontrolách evidencie a účtov SZR neboli zistené žiadne závažné nedostatky, niekoľko drobných nezrovnalostí bolo v čo možno najkratšom čase zo strany sekreteriátu SZR vyriešených. Z hľadiska hospodárenia môže RK konštatovať, že SZR spravuje tak svoju nehnuteľnost v Rimavskej Sobote ako aj finančnú hotovosť efektívne a hospodárne. Jedinou nedoriešenou záležitosťou, ktorú treba spomenúť, je pôžička klubu ROB Poprad. Pôžičke končí splatnosť až na konci roku 2006, ale na úrokoch má SZR voči klubu  ROB Poprad ku dňu 20.9.2006 pohľadávku vo výške 232.000,-Sk.  Túto záležitosť bude treba sledovať aj nasledujúcom období.

Finančné uzávierky z rokov 2002, 2003, 2004 boli po schválení RK priebežne uvedené v Rádiožurnále SZR, kontrola roku 2005 priniesla nasledovné konečné čísla.

Rok 2005 k 31.12.2005:

Príjmy:                                                        2.994 tis. Sk

Výdaje:                                                       2.593 tis. Sk

Hotovosť na bank. účtoch a v pokladni:             77 tis. Sk

Termínované vklady:                                    7.020 tis. Sk

Hypotekárne záložné listy:                            5.000 tis. Sk

 

Nakoniec ešte kontrola stavu finančných účtov a pokladne k  20.9.2006:

 

č.ú. 113333012/0200:                          181.364,84 Sk

č.ú. 22250113333012/0200                       2.000,23 Sk

č.ú. 10006-1016012/4900                         8.554,85 Sk

č.ú. 45006-611012/4900                    2.000.000,00 Sk  (termínovaný vklad)

hypotekárne záložné listy                   5.000.000,00 Sk

zmenka                                             5.000.000,00 Sk

pokladňa: 21.384,30 Sk,  3.423,60 Kč,  161,17 EUR,  128 USD,  38,93 UAH,  324,60 PLN

 

 

V Bratislave 20.9.2006

 

Kamil Havelka OM0CS, predseda komisie

Ing. Branislav Daráš, OM2FY, člen komisie