U Z N E S E N I E

6. zjazdu Slovenského zväzu rádioamatérov

konaného 30. septembra 2006 vo Vrútkach

 

 

6. zjazd Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR)

 

1.  berie na vedomie:

a)      správu o činnosti SZR za volebné obdobie 2002 – 2006,

b)      správu o hospodárení a stave majetku SZR,

c)       správu revíznej komisie SZR,

d)      správy mandátovej a volebnej komisie zjazdu;

 

2.  schvaľuje:

a)      zmeny Stanov SZR (príloha 1),

b)      zmeny Organizačného poriadku SZR (príloha 2),

c)       štatút revíznej komisie SZR (príloha 3),

d)      výsledky volieb do volených orgánov SZR:

      prezident SZR: Roman Kudláč, OM3EI

      1. viceprezident SZR: Ing. Anton Mráz, OM3LU

      2. viceprezident SZR: Štefan Horecký, OM3JW

      členovia prezídia SZR:

            Ing. Miroslav Bebjak, OM5RW – predseda KV komisie

            Jozef Vojtek, OM6AM – predseda VKV komisie

            Ján Košut, OM3TPO – predseda komisie ROB

            Jaroslav Kubíček, OM1II – predseda komisie ARES

            Ladislav Vencel, OM3GB – predseda komisie pre propagáciu

            Robert Černík, OM1KW – predseda komisie pre mládež a vzdelávanie

            Ing. Rastislav Hrnko, OM3BH – člen

            Stanislav Barónik, OM8AQ – člen

      predseda revíznej komisie SZR: Ing. Branislav Daráš, OM2FY

      členovia revíznej komisie SZR:  Ing. Emil Horváth, OM3XX

                                                      Miroslav Ujček, OM6TU

 

3.  ukladá prezídiu SZR:

a)      uverejňovať všetky informácie a materiály týkajúce sa rádioamatérstva na   internetových stránkach SZR

b)      predložiť Ministerstvu vnútra SR na schválenie nové znenie Stanov SZR

                  v súlade so zmenami prijatými na tomto zjazde,

c)       uverejniť dokumenty schválené zjazdom v členskom časopise Rádiožurnál

                  SZR a  na internetovej stránke SZR,

d)      ihneď po schválení začať uplatňovať nové stanovy a organizačný poriadok

                  v činnosti Slovenského zväzu rádioamatérov.

 

 

Uznesenie bolo schválené delegátmi 6. zjazdu SZR dňa 30. septembra 2006 vo Vrútkach.

 

 

 

Ing. Branislav Daráš, OM2FY

predseda návrhovej komisie zjazdu