Z Á P I S N I C A

z rokovania 6. zjazdu SZR dňa 30.9.2006 vo Vrútkach

 

 

 

Zjazd zahájil prezident SZR Anton Mráz, OM3LU o 9,45 hod.

 

 

Voľby komisií

Mandátová komisia: Roman Kudláč, OM3EI, Jaroslav Kubíček, OM1II, Roman Mráz, OM2RA

Hlasovanie: 64 ZA

Navrhnutí členovia mandátovej komisie boli schválení.

 

Návrhová komisia: Branislav Daráš, OM2FY, Ondrej Briatka, OM4DW, Robert Černík, OM1KW

Hlasovanie: 64 ZA

Navrhnutí členovia návrhovej komisie boli schválení.

 

Volebná komisia: Ladislav Vencel, OM3GB, Emil Horváth, OM3XX, Stanislav Barónik, OM8AQ

Hlasovanie: 64 ZA

Navrhnutí členovia volebnej komisie boli schválení.

 

Mandátová komisia konštatovala, že na zjazde sa zaprezentovalo 52 delegátov z 35 klubov, 1 delegát za členov SZR neorganiozovaných v kluboch a 11 členov prezídia SZR. Spolu sa zaprezentovalo 64 delegátov. Zjazd je uznášaniaschopný.

 

 

Program zjazdu

OM3LU predniesol návrh programu rokovania zjazdu:

1.      Zahájenie

2.      Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3.      Správa mandátovej komisie

4.      Schválenie rokovacieho poriadku a programu zjazdu

5.      Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie

6.      Správa o hospodárení a stave majetku

7.      Správa revíznej komisie

8.      Diskusia k správam

9.      Obed

10.  Diskusia k správam

11.  Zmeny stanov a organizačného poriadku SZR

12.  Stanovenie členských príspevkov

13.  Prestávka

14.  Voľby prezidenta, 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta SZR

15.  Voľby členov prezídia a členov revíznej komisie SZR

16.  Návrh uznesenia a jeho schválenie

17.  Záverečné slovo nového prezidenta

Hlasovanie: 64 ZA

Navrhnutý program bol schválený.

 

 

Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie

OM3LU predniesol správu o činnosti SZR za uplynulé štyri roky.

 

 

Správa o hospodárení a stave majetku SZR

OM3EI predniesol správu o hospodárení a stave majetku SZR.

 

 

Správa revíznej komisie SZR

OM0CS predniesol správu revíznej komisie SZR.

 

 

Diskusia

OM1II – informácia o činnosti rádioamatérskej tiesňovej služby ARES

OM6AR – otázky týkajúce sa odmeňovania prispievateľov do Rádiožurnálu

OM8DM – poďakovanie prezidentovi SZR za vyriešenie finančných nezrovnalostí z minulosti, pripomienky k stanovám ohľadne financovania klubov

OM7CG – informácia o Deziderovi Murgašovi, OK3IC, návrh na jeho prijatie do siene slávy

OM3LU – vysvetlenie k Deziderovi Murgašovi

OM3BG – pripomienky k Radám rádioamatérstva VÚC, zásady hospodárenia SZR, kto bude robiť stránky www.szr.sk, zverejňovať kandidátov na volené funkcie pred zjazdom

OM3TC – poďakovanie OM1II za aktivity okolo ARESu, rušenie na pásmach

OM5CD – návrh na doplnenie stanov, že SZR je apolitická organizácia

Jozef Král – informácia o činnosti Rádioklubu Turie a podpora kandidatúry OM3TPO na funkciu predsedu komisie ROB

OM3LU – vysvetlenia k predchádzajúcim vystúpeniam

 

 

Zmeny stanov, organizačného poriadku a programového zamerania SZR

OM3LU predniesol návrh na zmeny stanov.

Hlasovanie: 64 ZA

Návrh zmien stanov bol schválený.

 

OM3LU predniesol návrh na zmeny organizačného poriadku SZR.

Hlasovanie: 64 ZA

Návrh zmien organizačného poriadku bol schválený.

 

OM3LU predniesol návrh štatútu revíznej komisie SZR.

Hlasovanie: 64 ZA

Návrh štatútu revíznej komisie SZR bol schválený.

 

 

Stanovenie výšky členských príspevkov do SZR

Žiadny delegát nepodal návrh na úpravu výšky členských príspevkov do SZR. Výška členských príspevkov sa preto nemení.

 

 

Voľby

Voľby riadil OM3GB.

 

Voľba prezidenta SZR

Kandidáti: Roman Kudláč, OM3EI

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Roman Kudláč, OM3EI bol zvolený za prezidenta SZR.

 

Voľba 1. viceprezidenta SZR

Kandidáti: Anton Mráz, OM3LU

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Anton Mráz, OM3LU bol zvolený za 1. viceprezidenta SZR.

 

Voľba 2. viceprezidenta SZR

Kandidáti: Štefan Horecký, OM3JW

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Štefan Horecký, OM3JW bol zvolený za 2. viceprezidenta SZR.

 

Voľba členov prezídia SZR – predsedov komisií

Kandidáti na funkciu predsedu KV komisie: Miroslav Bebjak, OM5RW

Kandidáti na funkciu predsedu VKV komisie: Jozef Vojtek, OM6AM

Kandidáti na funkciu predsedu komisie ARES: Jaroslav Kubíček, OM1II

Kandidáti na funkciu predsedu komisie pre propagáciu: Ladislav Vencel, OM3GB

Kandidáti na funkciu predsedu komisie pre mládež a vzdelávanie: Robert Černík, OM1KW

Na každú z funkcií bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo a vyššie menovaní kandidáti boli zvolení za predsedov komisií.

 

Kandidáti na funkciu predsedu komisie ROB: Ján Košut, OM3TPO, Jozef Šimeček, OM3WSJ

Výsledky hlasovania: OM3TPO 46 hlasov, OM3WSJ 10 hlasov

Predsedom komisie ROB bol zvolený Ján Košut, OM3TPO

 

Voľba členov prezídia SZR – členov

Kandidáti na funkcie dvoch členov prezídia SZR: Kurt Kawasch, OM8AA, Rastislav Hrnko, OM3BH, Stanislav Barónik, OM8AQ, Jozef Šimeček, OM3WSJ

Výsledky hlasovania: OM3BH 44 hlasov, OM8AQ 36 hlasov, OM8AA 22 hlasov, OM3WSJ 13 hlasov

Členmi prezídia SZR boli zvolení: Rastislav Hrnko, OM3BH a Stanislav Barónik, OM8AQ.

Náhradníkmi sú: Kurt Kawasch, OM8AA a Jozef Šimeček, OM3WSJ v poradí podľa počtu získaných hlasov.

 

Voľba predsedu revíznej komisie SZR

Kandidáti: Branislav Daráš, OM2FY

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Branislav Daráš, OM2FY bol zvolený za predsedu revíznej komisie SZR.

 

Voľba členov revíznej komisie

Kandidáti: Kamil Havelka, OM0CS, Emil Horváth, OM3XX, Miroslav Ujček, OM6TU, Lukáš Galdun, OM8AGL

Výsledky hlasovania: OM3XX 36 hlasov, OM6TU 32 hlasov, OM0CS 31 hlasov, OM8AGL 4 hlasy.

Členmi revíznej komisie SZR boli zvolení: Emil Horváth, OM3XX a Miroslav Ujček, OM6TU.

Náhradníkom je: Kamil Havelka, OM0CS

 

 

Uznesenie zjazdu

OM2FY predniesol návrh uznesenia zjazdu.

Hlasovanie: 64 ZA

Návrh uznesenia zjazdu bol schválený.

 

 

OM3EI na záver poďakoval delegátom za prejavenú dôveru.

 

Rokovanie 6. zjazdu SZR sa skončilo a o 16,15 hod.

 

 

Zapísal:  Roman Kudláč, OM3EI

              Vrútky, 30.9.2006