Správa revíznej komisie SZR k 7. zjazdu SZR

 

 

Revízna komisia SZR (daľej len RK) bola na 6. zjazde SZR konanom dňa 30.9.2006 zvolená v zložení:

 

Ing. Branislav Daráš, OM2FY, predseda komisie

Ing. Emil Horváth, OM3XX, člen komisie

Miroslav Ujček, OM6TU, člen komisie

 

Počas svojho funkčného obdobia sa RK SZR pravidelne stretávala v minimálne dvojčlennom zložení. Predseda RK SZR sa zároveň pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach prezídia SZR a  vykonával priebežne počas roka v spolupráci so sekretariátom SZR kontroly evidencie účtov a dokladov SZR.

 

Stav nehnuteľného majetku SZR

 

RK SZR konštatuje, že v období medzi zjazdmi prišlo k niektorým zmenám v nehnuteľnom majetku SZR.

K súboru nehnuteľností v Rimavskej Sobote, ktorý pripadol SZR po rozpade Zväzarmu, SZR v roku 2009 odkúpil od mesta Rimavská Sobota pozemky pod celým súborom nehnuteľností, aby bol možný budúci, Prezídiom SZR schválený predaj tejto nehnuteľnosti z dôvodu jej menšej ziskovosti a zložitej správy. Následne bola predaná časť zo súboru, garáže a dielňa aj s príslušnými pozemkami. Príjem z predaja pokryl nákup pozemkov a priniesol aj zisk pre SZR. O predaji zostatku nehnuteľností (budova s pozemkom) je uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve za predbežne dohodnutú  cenu 99.580,- EUR. Do 30.6.2008 objekty spravovala spoločnosť Genius, od 1.7.2008 objekty spravuje sám SZR a z prenájmu priestorov tvorí príjmy rozpočtu SZR. 

Nakoľko v priebehu roku 2007 končila splatnosť všetkých väčších finančných investícií SZR v komerčných bankách a miera úročenia peňažných vkladov a iných produktov výrazne klesla, SZR po schválení Prezídiom SZR pristúpilo na konci roka 2007 k investovaniu 12,1 milióna Sk do kúpy súboru nehnuteľností v Stupave s predpokladom budúcich ziskov z prenájmu obchodných priestorov. Objekty spravuje od začiatku sám SZR a z prenájmu priestorov tvorí príjmy rozpočtu SZR. 

Celková účtovná hodnota nehnuteľného majetku SZR je ku dňu 14.9.2010   551.227,99 EUR.

 

Hospodárenie, činnosť a evidencia účtov a dokladov SZR

 

RK SZR počas svojho funkčného obdobia kontrolovala hospodárenie, činnosť, evidenciu účtov a dokladov SZR. Pri kontrolách evidencie a účtov SZR neboli zistené žiadne závažné nedostatky, niekoľko nezrovnalostí bolo bezodkladne zo strany sekretariátu SZR ako aj spoločnosti zabezpečujúcej účtovníctvo SZR vyriešených.

K 31.12.2006 vypršala splatnosť pôžičky klubu ROB Poprad. Nakoľko k tomuto dátumu nebola pôžička splatená, pristúpilo SZR v súčinnosti s RK SZR k rokovaniu s klubom ROB Poprad. Vyšlo najavo že predmetná pohľadávka bola presunutá inému subjektu a SZR bola ponúknutá možnosť jej odkúpenia za 400.000,-Sk. SZR po porade s právnou kanceláriou v otázkach vymožiteľnosti pohľadávky a s RK SZR pristúpilo na túto možnosť, a predmetnú pohľadávku predalo. V praxi to znamená že za dobu trvania pôžičky bolo zaplatených klubom ROB Poprad 268.000,-Sk čo spolu s predajom pohľadávky vo výške 400.000,-Sk činí vrátených 668.000,-Sk z pôvodného 1.000.000,-Sk. RK SZR konštatuje že v dannej situácii a za danných okolností SZR pristúpilo k najlepšiemu možnému  riešeniu.

Dlh (podiel na zisku) spoločnosti Genius ako bývalého správcu budovy SZR v Rimavskej Sobote voči SZR narástol v priebehu roka 2008 aj s penálmi na 460.500,-Sk, čo malo za následok vypovedanie zmluvy o správe nehnuteľnosti v Rimavskej k 30.6.2008. Výsledkom rokovaní o splatení dlhu bolo uznanie záväzku spoločnosti Genius voči SZR zo dňa 26.1.2009 vo výške 20.203,-EUR a  dohoda o splátkach predmetného dlhu, ktorý by mal byť vyrovnaný do 31.12.2011. Ku dňu 25.9.2010 je evidovaný zostatok istiny dlhu vo výške 17.112,- EUR.

Z hľadiska hospodárenia môže RK konštatovať, že SZR nemá žiadne dlhy a nedoplatky, SZR spravoval medzi zjazdmi tak svoje nehnuteľnosti v Stupave a v Rimavskej Sobote ako aj finančnú hotovosť efektívne a hospodárne na základe každoročného rozpočtu. Prechod správy nehnuteľnosti v Rimavskej Sobote pod sekretariát SZR od 1.7.2008 sa prejavil vyššími príjmami z tejto nehnuteľnosti, najmä však nekumulovaním pohľadávok voči SZR. Na predmetných nehnuteľnostiach z rôznych dôvodov prichádza k častej fluktuácii nájomcov, čím prichádza k občasným výpadkom nájmu priestorov a tým aj k výpadkom platieb nájomného a kumulácii pohľadávok.  Pri každoročnom krátení dotácií zo štátneho rozpočtu smerom k SZR  sú však príjmy z prenájmu nehnuteľností  existenčným zdrojom príjmov SZR a aj napriek tomu, že sa predpokladali vyššie výnosy, možno spätne hodnotiť investície do nehnuteľností ako dobrý krok. Z dôvodu neuhradených pohľadávok SZR vykazuje na konci rokov záporný hospodársky zisk. Pohľadávky sa snaží SZR riešiť všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami.

Prechod na Euromenu prebehol v januári 2009 v podmienkach SZR bez problémov, výška členského či poplatkov za QSL službu bola prepočítaná konverzným kurzom a pre jednoduchosť zaokrúhlená matematicky s presnosťou na 0,05 EUR.

Stavy a pohyby nehnuteľného majetku a čerpania rozpočtu (príjmy/výdaje) v jednotlivých rokoch 2006–2009 boli po schválení RK SZR priebežne uvádzané v Rádiožurnále SZR.

 

Stav finančných účtov k  31.8.2010 (posledný platný výpis):

 

Stav hotovosti v pokladni k 14.9.2010:                            3.831,57 EUR

Stav pohľadávok SZR k 14.9.2010:                                 33.131,38 EUR

Stav záväzkov SZR k 14.9.2010:                                                 0 EUR

 

 

V Bratislave 14.9.2010

 

Ing. Branislav Daráš, OM2FY, predseda komisie

Ing. Emil Horváth, OM3XX, člen komisie

Miroslav Ujček, OM6TU, člen komisie