U Z N E S E N I E

7. zjazdu Slovenského zväzu rádioamatérov

 

konaného 25. septembra 2010 vo Vrútkach

 

7. zjazd Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR)

 

1.  berie na vedomie:

a)    správu o činnosti SZR za volebné obdobie 2006 – 2010,

b)    správu o hospodárení a stave majetku SZR,

c)     správu revíznej komisie SZR,

d)    správy mandátovej a volebnej komisie zjazdu;

 

2.  schvaľuje:

a)    zmeny Organizačného poriadku SZR (príloha 1),

b)    zmenu výšky členských príspevkov (príloha 2)

c)     výsledky volieb do volených orgánov SZR:

      prezident SZR: Roman Kudláč, OM3EI

      1. viceprezident SZR: Ing. Anton Mráz, OM3LU

      2. viceprezident SZR: Štefan Horecký, OM3JW

      členovia prezídia SZR:

            Ing. Miroslav Bebjak, OM5RW – predseda KV komisie

            Ing. Rastislav Hrnko, OM3BH – predseda VKV komisie

            PaeDr. Jozef Šimeček, OM3WSJ – predseda komisie ROB

            Jaroslav Kubíček, OM1II – predseda komisie ARES

            Jozef Vojtek, OM6AM – predseda komisie pre mládež a kluby

            Ing. Stanislav Barónik, OM8AQ – člen

            Doc. Ing. Igor Černák, PhD., OM6CI – člen

            Jozef Kalocsányi, OM5CD – člen

      predseda revíznej komisie SZR: Ing. Branislav Daráš, OM2FY

      členovia revíznej komisie SZR:  Ing. Emil Horváth, OM3XX

                                                           JUDr. Vincent Suchánek, OM7AT

 

3.  ukladá prezídiu SZR:

a)    uverejniť dokumenty schválené zjazdom v členskom časopise Rádiožurnál

                  SZR a  na internetovej stránke SZR,

b)    ihneď po schválení začať uplatňovať nový organizačný poriadok v činnosti Slovenského zväzu rádioamatérov,

c)     predsedovia komisií SZR budú informovať o činnosti komisie 1-krát ročne na valnom zhromaždení.

 

 

Uznesenie bolo schválené delegátmi 7. zjazdu SZR dňa 25. septembra 2010 vo Vrútkach.

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Branislav Daráš, OM2FY

                                                                                    predseda návrhovej komisie zjazdu