Z Á P I S N I C A

z rokovania 7. zjazdu SZR dňa 25.9.2010 vo Vrútkach

 

 

 

Zjazd zahájil 1. viceprezident SZR Anton Mráz, OM3LU o 9,40 hod.

 

 

Voľby komisií

Mandátová komisia: Jaroslav Kubíček, OM1II, Michal Prieložný, OM6AZ, Roman Sýkora, OM4KW

Hlasovanie: 48 ZA

Navrhnutí členovia mandátovej komisie boli schválení.

 

Návrhová komisia: Branislav Daráš, OM2FY, Róbert Oravec, OM3TUW, Jozef Kalocsányi, OM5CD

Hlasovanie: 48 ZA

Navrhnutí členovia návrhovej komisie boli schválení.

 

Volebná komisia: Stanislav Barónik, OM8AQ, Matej Krhla, OM2AST, Viera Baróniková, OM8YL

Hlasovanie: 48 ZA

Navrhnutí členovia volebnej komisie boli schválení.

 

Program zjazdu

OM3LU predniesol návrh programu rokovania zjazdu:

1.    Zahájenie

2.    Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3.    Schválenie rokovacieho poriadku a programu zjazdu

4.    Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie

5.    Správa o hospodárení a stave majetku

6.    Správa revíznej komisie

7.    Diskusia k správam

8.    Obed

9.    Diskusia k správam

10.  Správa mandátovej komisie

11.  Zmeny stanov a organizačného poriadku SZR

12.  Stanovenie členských príspevkov

13.  Prestávka

14.  Voľby prezidenta, 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta SZR

15.  Voľby členov prezídia a členov revíznej komisie SZR

16.  Návrh uznesenia a jeho schválenie

Hlasovanie: ZA: 47, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

 

Navrhnutý program bol schválený.

 

 

Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie

OM3EI predniesol správu o činnosti SZR za uplynulé štyri roky.

 

 

Správa o hospodárení a stave majetku SZR

OM3EI predniesol správu o hospodárení a stave majetku SZR.

 

 

Správa revíznej komisie SZR

OM2FY predniesol správu revíznej komisie SZR.

 

 

OM3EI odovzdal poďakovania prezidenta SZR.

 

 

Diskusia

OM8DM – otázky: Koľko máme klubov? Prečo je v stanovách v čl. 4 o ekonomickom zabezpečení len jedna veta? Odporúča posielať z VKV PA nie hlásenia, ale denníky, aby sa predišlo podvodom.

OM6MW – vyhodnocovanie pretekov OM Activity Contest. Tiež sa stretáva s nekorektnými hláseniami. Predstavil program SOTA na Slovensku a že sa venuje spracovaniu databázy a následne webovej stránky. Plánované ukončenie prípravných prác do konca roka.

OM1II – poďakoval krajským koordinátorom ARESu. ARES má k dnešnému dňu vyše 100 členov. Chýba koordinátor v ZSK.

OM6KW – navrhol, aby na ďalšom zjazde každý vedúci komisie zhodnotil činnosť komisie za uplynulé 4 roky, prípadne každoročne na stretnutí v Tatrách. Navrhol rozšíriť segment SSB pretekov na 3600–3770 kHz, aby počas konania SSB pretekov nedochádzalo k rušeniu stanicami, ktoré nesúťažia. Taktiež navrhuje posunúť začiatok pretekov o 1 hodinu.

OM6AM – informoval o činnosti VKV komisie, o vyhodnocovaní MSR na VKV, o prideľovaní kót a ďalšej činnosti v pôsobnosti VKV komisie.

OM4AQ – poukázal na využívanie vzdelávacích poukazov v Centrách voľného času a spýtal sa na možnosti ich využitia pre mladých študentov v našich kluboch. Otázka, či OM3EI nenašiel za seba náhradu vo funkcii tajomníka.

OM3PA – hovoril o skúsenostiach s využívaním vzdelávacích poukazov. Podmienkou je, aby počet členov kurzu bol min. 10 počas celého školského roka. Informoval o vlastných skúsenostiach pri získavaní mládeže do operátorských kurzov.

OM3TC – navrhuje zaviesť členstvo pre kluby. Vyčítal SZR, že sa neangažuje vo veci autoznačiek, aby boli prenosné z auta na auto. Vyčítal členom prezídia, že neprijímajú kritické názory. Kritizoval podmienky diplomu Národné parky.

OM3LU a OM3EI – vysvetlenia k predchádzajúcim vystúpeniam

 

Návrh do uznesenia zjazdu:

Predsedovia komisií SZR budú informovať o činnosti komisie 1-krát ročne na valnom zhromaždení.

Hlasovanie: ZA: 47, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

 

Návrh bol schválený:

 

 

Správa mandátovej komisie

Mandátová komisia konštatovala, že z celkového počtu 43 registrovaných klubov sa na zjazde sa zaprezentovalo 37 delegátov z 28 klubov, 2 delegáti za členov SZR neorganizovaných v kluboch a 8 členov prezídia SZR. Spolu sa zaprezentovalo 47 delegátov a 2 hostia. Zjazd je uznášaniaschopný.

 

 

Zmeny stanov, organizačného poriadku a programového zamerania SZR

Návrhy na zmeny organizačného poriadku:

 

1.2 – Počet delegátov: odskek 5 zmeniť na:

Členovia SZR, ktorí nie sú členovia žiadneho klubu SZR, môžu delegovať svojho zástupcu na zjazd SZR. Tento delegát musí predložiť hárok so siedmimi alebo viac menami a podpismi členov SZR.

(Pôvodne bolo treba desať podpisov.)

Hlasovanie: ZA: 44, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 2

 

1.2 – Počet delegátov: odskek 6 zmeniť na:

Podpisové hárky členov SZR musia obsahovať meno, dátum narodenia a vlastnoručný podpis.

(Vypustiť z textu značku a RP číslo.)

Hlasovanie: ZA: 46, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1

 

1.9.2 d. – Voľba členov a náhradníkov PrSZR: vyškrtnúť bod:

– predseda komisie pre propagáciu

Hlasovanie: ZA: 47, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

 

1.9.2 d. – Voľba členov a náhradníkov PrSZR: bod – predseda komisie pre mládež a vzdelávanie zmeniť na:

– predseda komisie pre mládež a kluby

Hlasovanie: ZA: 47, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

 

1.9.2 e. – Voľba členov a náhradníkov PrSZR: doplniť ďalší bod:

– člen

Hlasovanie: ZA: 47, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

 

3.1 – Prezídium má právo: doplniť ďalší bod:

– v odôvodnených prípadoch meniť výšku členských príspevkov

Hlasovanie: ZA: 46, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1

 

7. – Koordinačné orgány: text zmeniť na:

Kluby a členovia SZR si môžu vytvoriť miestne alebo územné orgány (dočasné alebo trvalé) na koordináciu vzájomnej spolupráce, zložené zo zástupcov zúčastnených zložiek. Tieto orgány nie sú článkom organizačnej štruktúry SZR, ale majú pôsobnosť v danom regióne.

Hlasovanie: ZA: 47, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

 

Návrhy zmien organizačného poriadku boli schválené.

 

 

Stanovenie výšky členských príspevkov do SZR

OM4AQ navrhol zaokrúhliť výšku členských príspevkov na celé eurá s platnosťou od 1.1.2011:

Riadne členské: 5 € koncesionári, 3 € nekoncesionári

Dôchodcovia a študenti nad 16 r.: 4 € koncesionári, 2 € nekoncesionári

Študenti do 16 r.: 3 € koncesionári, 1 € nekoncesionári

Hlasovanie: ZA: 47, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

 

 

Voľby

Voľby riadil OM8AQ.

 

Voľba prezidenta SZR

Kandidáti: Roman Kudláč, OM3EI

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Roman Kudláč, OM3EI, bol zvolený za prezidenta SZR.

 

Voľba 1. viceprezidenta SZR

Kandidáti: Anton Mráz, OM3LU

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Anton Mráz, OM3LU, bol zvolený za 1. viceprezidenta SZR.

 

Voľba 2. viceprezidenta SZR

Kandidáti: Štefan Horecký, OM3JW

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Štefan Horecký, OM3JW, bol zvolený za 2. viceprezidenta SZR.

 

Voľba členov prezídia SZR – predsedov komisií

Kandidáti na funkciu predsedu KV komisie: Miroslav Bebjak, OM5RW

Kandidáti na funkciu predsedu VKV komisie: Rastislav Hrnko, OM3BH

Kandidáti na funkciu predsedu komisie ROB: Jozef Šimeček, OM3WSJ

Kandidáti na funkciu predsedu komisie ARES: Jaroslav Kubíček, OM1II

Kandidáti na funkciu predsedu komisie pre mládež a kluby: Jozef Vojtek, OM6AM

Na každú z funkcií bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo a vyššie menovaní kandidáti boli zvolení za predsedov komisií.

 

Voľba členov prezídia SZR – členov

Kandidáti na funkcie troch členov prezídia SZR: Igor Černák, OM6CI, Stanislav Barónik, OM8AQ, Jozef Kalocsányi, OM5CD, Jozef Marcinčák, OM3-0001, Otakar Jeleník, OM3YCZ

Výsledky hlasovania: OM8AQ 42 hlasov, OM6CI 37 hlasov, OM5CD 27 hlasov, OM3YCZ 16 hlasov, OM3-0001 8 hlasov

Členmi prezídia SZR boli zvolení: Stanislav Barónik, OM8AQ, Igor Černák, OM6CI a Jozef Kalocsányi, OM5CD.

Náhradníkmi sú: Otakar Jeleník, OM3YCZ a Jozef Marcinčák, OM3-0001 v poradí podľa počtu získaných hlasov.

 

Voľba predsedu revíznej komisie SZR

Kandidáti: Branislav Daráš, OM2FY

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Branislav Daráš, OM2FY bol zvolený za predsedu revíznej komisie SZR.

 

Voľba členov revíznej komisie

Kandidáti: Emil Horváth, OM3XX, Vincent Suchánek, OM7AT

Na dve funkcie boli navrhnutí len dvaja kandidáti, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Členmi revíznej komisie SZR boli zvolení: Emil Horváth, OM3XX a Vincent Suchánek, OM7AT.

 

 

Uznesenie zjazdu

OM2FY predniesol návrh uznesenia zjazdu.

Hlasovanie: ZA: 47, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

 

Návrh uznesenia zjazdu bol schválený.

 

 

OM3EI na záver poďakoval delegátom za prejavenú dôveru.

 

Rokovanie 7. zjazdu SZR skončilo o 16,30 hod.

 

 

Zapísal:  Štefan Horecký, OM3JW

              Vrútky, 25.9.2010