Správa o hospodárení a stave majetku

Slovenského zväzu rádioamatérov za obdobie rokov 2010 až 2014

 

 

V období medzi zjazdami hospodári s majetkom a prostriedkami SZR prezídium SZR. Pri zostavovaní rozpočtov sme vždy dbali na hospodárnosť a zmysluplnosť jednotlivých položiek. Na príjmovej strane rozpočtu figurujú príjmy z našich nehnuteľností, členských príspevkov, 2 percent dane a dotácie Ministerstva školstva. Výdajovú časť tvoria náklady na zabezpečenie základných funkcií zväzu, tj. zastupovanie slovenských rádioamatérov v IARU a pred našimi úradmi, činnosť QSL služby, organizácia pretekov a súťaží na KV, VKV a ROB, podpora kurzov začínajúcich rádioamatérov a v neposlednom rade zabezpečenie činnosti slovenskej reprezentácie v ROB.

 

V štruktúre príjmov SZR sú viaceré položky, ktorých vývoj je ťažké predvídať. Ide najmä o príjmy z prenájmov nehnuteľností a dotácie od štátu. V prvom prípade dochádza k častým zmenám nájomníkov a s tým sú spojené väčšie či menšie výpadky príjmov. V prípade dotácií sa situácia každý rok mení. Niektoré roky sme sa konkrétnu výšku dotácie na daný rok dozvedeli až v letných mesiacoch, keď už ROB má za sebou polovicu sezóny. V roku 2012 dotácie klesli na úroveň, kedy už prakticky nebolo možné zabezpečovať ani najnutnejšie potreby reprezentácie ROB. Našťastie, v poslednom roku sa výška dotácie zvýšila, a tak sa aj činnosť reprezentácie stabilizovala.

 

Snahou prezídia SZR je hospodáriť s vyrovnaným alebo mierne ziskovým rozpočtom. Vzhľadom na uvedené nestability sa to nepodarilo každý rok. Roky 2010 a 2012 skončili v strate, ktorú sa však v ďalších rokoch podarilo vykompenzovať. Tieto výkyvy viedli k rozhodnutiu prezídia zvýšiť od 1.1.2014 členské príspevky. To malo významný efekt, keď položka členských príjmov v roku 2014 je takmer trojnásobne vyššia v porovnaní s rokom 2013.

 

V súvislosti s prenájmom nehnuteľností sa nás významnou mierou dotýka problém neplatičov. Výška pohľadávok sa pohybuje nad 20 tisíc eur, v roku 2013 to bolo dokonca nad 30 tisíc. Až na dva prípady v podstate nedobytných pohľadávok v celkovej výške 8133 eur, sú ostatné pohľadávky postupne splácané. Problémom je, že k ich plateniu dochádza s oneskorením, čo potom vytvára pomerne vysokú hodnotu pohľadávok. Práca s nájomníkmi v našich budovách si vyžaduje neustálu starostlivosť, nielen čo sa týka platenia nájomného, ale aj pri ich rôznych problémoch a požiadavkách, ktoré na nehnuteľnostiach vznikajú.

 

Podrobné čerpania rozpočtov za jednotlivé roky ste dostali v zjazdových materiáloch a sú aj na našej webovej stránke hamradio.sk. Ja by som tu preto uviedol iba výsledné čísla za jednotlivé roky:

 

Rok 2010:      Príjmy:                         106.225 €

     Výdaje:                        110.052 €

     Celkový výsledok:          - 3.827 €

 

Rok 2011:      Príjmy:                           95.055 €

     Výdaje:                          85.218 €

     Celkový výsledok:         + 9.837 €

 

Rok 2012:      Príjmy:                           76.186 €

     Výdaje:                          83.299 €

     Celkový výsledok:          - 7.113 €

 

Rok 2013:      Príjmy:                           97.754 €

     Výdaje:                          93.473 €

     Celkový výsledok:         + 4.281 €

 

Stav finančného a nehnuteľného majetku sa v období rokov 2010 až 2014 vyvíjal nasledovne:

 

Nehnuteľný majetok SZR tvoria dve budovy, jedna v Stupave a druhá v Rimavskej Sobote, a príslušné pozemky pod nimi. Budova v Stupave má účtovnú hodnotu 401.646 € a budova v Rimavskej Sobote 149.582 €. V období medzi zjazdami nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve týchto nehnuteľností a obidve budovy sú majetkom SZR.

 

Finančný majetok SZR tvoria finančné prostriedky uložené v banke a hotovosť v pokladni. Vo VUB banke má SZR dva účty, jeden je určený na bežnú prevádzku a druhý výlučne na dotácie z Ministerstva školstva. Prostriedky, ktoré prídu na tento dotačný účet, sú určené len na zmluvne viazané účely a musia byť všetky vyčerpané do konca príslušného roka. Preto je koncoročný zostatok na tomto účte vždy nula. Na bežnom účte a v pokladniach malo SZR nasledovné koncoročné zostatky:

 

Rok 2010:            9.240,95 €

Rok 2011:            8.898,21 €

Rok 2012:            1.971,12 €

Rok 2013:            3.746,39 €

30.9.2014:         19.587,69 €

 

Súčasnú finančnú situáciu SZR môžem označiť za stabilizovanú, k čomu prispelo zvýšenie členských príspevkov, ako aj zvýšenie dotácií od štátu. Vývoj príjmových položiek rozpočtu treba v ďalších rokoch naďalej sledovať a v prípade potreby tomu prispôsobiť aj čerpanie rozpočtu.

 

Vrútky, 18.10.2014

 

Roman Kudláč, OM3EI

prezident SZR