Správa revíznej komisie SZR k 8. zjazdu SZR

 

 

Revízna komisia SZR (dalej len RK) bola na 7. zjazde SZR konanom dňa 25.9.2010 vo Vrútkach  zvolená v zložení:

 

Branislav Daráš, OM2FY, predseda komisie

Emil Horváth, OM3XX, člen komisie

Vincent Suchánek, OM7AT, člen komisie

 

Počas svojho funkčného obdobia sa RK SZR stretávala raz ročne. Predseda RK SZR sa zároveň pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach prezídia SZR a  vykonával priebežne počas roka v spolupráci so sekretariátom SZR kontroly evidencie účtov a dokladov SZR.

 

Stav nehnuteľného majetku SZR

 

RK SZR konštatuje, že v období medzi 7. a 8. zjazdom SZR  neprišlo k zmenám v nehnuteľnom majetku SZR.

Avizovaná uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na odkúpenie nehnuteľnosti v Rimavskej Sobote nebola naplnená. SZR ju teda stále vlastní a spravuje a hľadá záujemcu na jej odkúpenie.

Nehnuteľnosť v Stupave zostáva v nezmenenom rozsahu, SZR ju teda stále vlastní a spravuje.

Celková účtovná hodnota nehnuteľného majetku SZR je ku dňu 18.10.2014   551.227,99 EUR.

 

Hospodárenie, činnosť a evidencia účtov a dokladov SZR

 

Od augusta 2013 boli najmä z ekonomických dôvodov do nehnuteľnosti v Stupave presťahované sekretariát aj QSL služba SZR.

Výraznou zmenou prešli medzi dvoma zjazdami členské príspevky do SZR. S účinnosťou od 1.1.2014 prišlo po schválení prezídiom SZR k pomerne výraznému zvýšeniu členského do SZR. RK SZR konštatuje na základe aktuálneho stavu členov SZR (stav k 16.10.2014: 680 členov) , že prišlo k poklesu členov SZR na úrovni 20%, čo poukazuje na to, že táto zmena bola členmi SZR prijatá.

RK SZR počas svojho funkčného obdobia kontrolovala hospodárenie,  evidenciu účtov a dokladov SZR. Pri kontrolách hospodárenia, evidencie a účtov SZR neboli zistené žiadne závažné nedostatky, niekoľko nezrovnalostí bolo bezodkladne zo strany sekretariátu SZR ako aj spoločnosti zabezpečujúcej účtovníctvo SZR vyriešených.

Z hľadiska hospodárenia môže RK konštatovať, že SZR spravoval medzi zjazdmi tak svoje nehnuteľnosti v Stupave a v Rimavskej Sobote ako aj finančnú hotovosť efektívne a hospodárne na základe každoročného rozpočtu. Na predmetných nehnuteľnostiach z rôznych dôvodov prichádza k častej fluktuácii nájomcov, čím prichádza k občasným výpadkom nájmu priestorov a aj k výpadkom platieb nájomného a tým ku kumulácii pohľadávok.

Dlh spoločnosti Genius ako bývalého správcu budovy SZR v Rimavskej Sobote voči SZR pretrváva, spoločnosť aktívne dlh spláca, ku dňu 18.10.2014 je evidovaný zostatok istiny dlhu vo výške 3.730,- EUR, čo znamená že za obdobie medzi dvoma zjazdami bolo spoločnosťou Genius splatených viac ako 78% z dlhu a je predpoklad že dlh bude v krátkej dobe úplne splatený.

Stav pohľadávok SZR voči všetkým subjektom k 16.10.2014 je 24 568,18 EUR, v čom sú však započítané aj vystavené faktúry, ktoré sú ešte v termíne splatnosti.  Pohľadávky sa snaží SZR riešiť všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami.

Stavy účtov, pokladní, plnenia rozpočtu, kapitálových pohybov za jednotlivé roky od . zjazdu SZR sú  súčasťou zápisov zasadaní RK SZR za jednotlivé roky a sú uložené na sekretariáte SZR.

 

Nakoniec:

Stav finančných účtov k  30.9.2014 (posledný platný výpis):

·      účet  113333012/0200:                        17 665,40 EUR

·      účet  22250113333012/0200 (štát):      5 632,57 EUR

 

Stav hotovosti v pokladniach k 16.10.2014:

·      pokladňa EUR:                                        1 931,02 EUR

·      pokladňa CZK:                                            639,00 CZK

·      pokladňa CHF:                                               6,00 CHF

·      pokladňa HRK:                                               6,95 HRK

·      pokladňa PLN:                                            299,37 PLN

·      pokladňa UAH:                                            38,93 UAH

 

 

V Stupave  16.10.2014

 

Branislav Daráš, OM2FY, predseda komisie

Emil Horváth, OM3XX, člen komisie

Vincent Suchánek, OM7AT, člen komisie