Uznesenie 8. zjazdu Slovenského zväzu rádioamatérov

konaného 18. októbra 2014 vo Vrútkach

 

8. zjazd Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR)

 

1.  berie na vedomie:

a)      správu o činnosti SZR za volebné obdobie 2010 – 2014,

b)      správu o hospodárení a stave majetku SZR,

c)      správu revíznej komisie SZR,

d)      správy mandátovej a volebnej komisie zjazdu;

 

2.  schvaľuje:

a)      zmeny Stanov  SZR (príloha č.1)

b)      zmeny Organizačného poriadku SZR (príloha č.2)

c)      zmeny Programového zamerania SZR (príloha č.3)

d)      zmenu výšky členských príspevkov (príloha č.4)

e)      výsledky volieb do volených orgánov SZR:

 

·         prezident SZR: Roman Kudláč, OM3EI

·         1. viceprezident SZR: Štefan Horecký, OM3JW

·         2. viceprezident SZR: Branislav Daráš, OM2FY

 

      členovia prezídia SZR:

·         predseda KV komisie: Miroslav Bebjak, OM5RW

·         predseda VKV komisie: Rastislav Hrnko, OM3BH

·         predseda komisie ROB: Martin Tomaščin

·         predseda komisie ARES: Jaroslav Kubíček, OM1II

·         člen: Stanislav Barónik, OM8AQ

·         člen: Jozef Kalocsányi, OM5CD

·         člen: Anton Mráz, OM3LU

·         člen: Ondrej Briatka, OM4DW

 

      revízna komisia SZR:

·         predseda RK  SZR: Emil Horváth, OM3XX

·         člen RK SZR:  Róbert Oravec, OM3TUW

·         člen RK SZR:  Vincent Suchánek, OM7AT

 

3.  ukladá prezídiu SZR:

a)      uverejniť dokumenty schválené zjazdom v členskom časopise Rádiožurnál

                  SZR a  na webovom sídle SZR,

b)      ihneď po schválení začať uplatňovať upravené stanovy, organizačný poriadok a programové zameranie v činnosti SZR.

 

Uznesenie bolo schválené delegátmi 8. zjazdu SZR dňa 18. októbra 2014 vo Vrútkach.

 

 

 

Ing. Branislav Daráš, OM2FY, predseda návrhovej komisie 8. zjazdu SZR

Ing. Róbert Oravec, OM3TUW, člen návrhovej komisie 8. zjazdu SZR

Michaela Majerská, OM4CX, člen návrhovej komisie 8. zjazdu SZR