Zápisnica z rokovania 8. zjazdu SZR

dňa 18.10.2014 vo Vrútkach

 

 

 

Zjazd zahájil 1. viceprezident SZR Anton Mráz, OM3LU o 9,50 hod.

 

 

Voľby komisií

Mandátová komisia: Jaroslav Kubíček, OM1II, Jozef Vojtek, OM6AM, Ondrej Briatka, OM4DW

Hlasovanie: 42 ZA, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Navrhnutí členovia mandátovej komisie boli schválení.

 

Návrhová komisia: Branislav Daráš, OM2FY, Róbert Oravec, OM3TUW, Michaela Majerská, OM4CX

Hlasovanie: 42 ZA, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Navrhnutí členovia návrhovej komisie boli schválení.

 

Volebná komisia: Stanislav Barónik, OM8AQ, Viera Baróniková, OM8YL, Michal Prieložný, OM6AZ

Hlasovanie: 42 ZA, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Navrhnutí členovia volebnej komisie boli schválení.

 

 

Program zjazdu

OM3LU predniesol návrh programu rokovania zjazdu:

1.    Zahájenie

2.    Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3.    Schválenie rokovacieho poriadku a programu zjazdu

4.    Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie

5.    Správa o hospodárení a stave majetku

6.    Správa revíznej komisie

7.    Diskusia k správam

8.    Obed

9.    Diskusia k správam

10.  Správa mandátovej komisie

11.  Zmeny stanov a organizačného poriadku SZR

12.  Prestávka

13.  Voľby prezidenta, 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta SZR

14.  Voľby členov prezídia a členov revíznej komisie SZR

15.  Návrh uznesenia a jeho schválenie

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

 

Navrhnutý program bol schválený.

 

 

Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie

OM3EI predniesol správu o činnosti SZR za uplynulé štyri roky.

 

 

Správa o hospodárení a stave majetku SZR

OM3EI predniesol správu o hospodárení a stave majetku SZR.

 

 

Správa revíznej komisie SZR

OM2FY predniesol správu revíznej komisie SZR.

 

 

Diskusia

OM4AQ – otázka: či sídlo SZR zostalo na Wolkrovej 4 v Bratislave alebo sa presťahovalo do Stupavy. OM3EI odpovedal, že sídlo SZR aj po presťahovaní kancelárie zostalo až do zjazdu na Wolkrovej.

OM7AG – otázka ohľadne zmeny sídla v stanovách. Odpovedal OM3LU, že zmeny stanov je samostatný bod rokovania.

OM0JL – otázka 1: Koľko rádioklubov eviduje Regulačný úrad? Odpovedal OM3EI, že presný počet sa dá zistiť na stránke úradu, kde sú zverejnené všetky vydané povolenia. Otázka 2: Fungujú niekde Rady rádioamatérstva pri VUC? OM3EI vysvetlil, že tento článok bol do stanov zaradený v dobe, kedy bola možnosť získať z VUC financie na činnosť. V súčasnej dobe už takáto možnosť nie je, preto ani Rady rádioamatérstva už nepracujú.

OM3PA – je ochotný pomôcť při práci s mládežou. Môže vypracovať metodiku jako pracovať s mládežou a ponúknuť ju klubom. Navrhuje využívať Centrá voľného času a školy. Komisia mládeže urobila podľa neho za štyri roky veľmi málo, prakticky nič. Kritizoval výšku členského pre mládež, ktorá je po zvýšení 15 eur. Chválil KV komisiu za vyhodnocovanie pretekov. Navrhol posielať denníky z vnútroštátnych pretekov.

 

Správa mandátovej komisie

Mandátová komisia konštatovala, že z celkového počtu 23 registrovaných klubov sa na zjazde sa zaprezentovalo 30 delegátov z 23 klubov, 2 delegáti za členov SZR neorganizovaných v kluboch a 10 členov prezídia SZR. Spolu sa zaprezentovalo 42 delegátov a 2 hostia. Zjazd je uznášaniaschopný.

 

 

Zmeny stanov, organizačného poriadku a programového zamerania SZR

 

Návrhy na zmeny Stanov SZR:

 

Článok 1 – návrh prezídia SZR: v odstavci 2 zmeniť sídlo SZR na: Mlynská 4, 90031 Stupava.

Hlasovanie: ZA: 41, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1

Návrh bol schválený.

 

 

Článok 1 – návrh OM1CT: Preveriť možnosť zmeny sídla do niektorého krajského mesta, ak by v ňom bola vyššia koncentrácia členov.

Hlasovanie: ZA: 1, PROTI: 41, ZDRŽALI SA: 0

Návrh nebol schválený.

 

 

Článok 1 – návrh prezídia SZR: Vypustiť odstavec 3: SZR je členskou organizáciou Združenia technických a športových a činností Slovenskej republiky.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Článok 2 – návrh OM1CT: V odstavcoch 4 až 7 text SZR organizuje nahradiť: SZR organizuje a zabezpečuje

Hlasovanie: ZA: 1, PROTI: 41, ZDRŽALI SA: 0

Návrh nebol schválený.

 

 

Článok 2 – návrh OM1CT: V odstavci 8 zmeniť text na: SZR spolupracuje so štátnymi orgánmi v oblasti pomoci v krízových situáciách.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Článok 3 – návrh OM1CT: V odstavci 3 zmeniť text na: Čestným členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju rádioamatérskeho hnutia. Čestné členstvo schvaľuje zjazd SZR na návrh prezídia SZR. O zrušení čestného členstva rozhoduje zjazd SZR.

Hlasovanie: ZA: 40, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 2

Návrh bol schválený.

 

 

 

Článok 3 – návrh prezídia SZR: Vypustiť odstavec 4: Čestným prezidentom a čestným viceprezidentom SZR sa stane bývalý prezident alebo viceprezident po dvoch funkčných obdobiach.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Článok 3 – návrh OM1CT: V odstavci 5 vložiť za slovo ktorý text: súhlasí so stanovami, … OM3EI navrhol, aby sa text nemenil, ale aby sa zmenil text odstavca 2 na: Členom SZR sa stane každý občan Slovenskej republiky, ktorý požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok. Dokladom členstva je členský preukaz SZR a zaplatený členský príspevok na daný rok. OM1CT stiahol svoj návrh.

Hlasovanie o návrhu OM3EI: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Článok 3 – návrh OM1CT: V odstavci 6 doplniť novú odrážku: - zúčastňovať sa na zasadnutiach prezídia SZR ako pozorovatelia

Hlasovanie: ZA: 38, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 3

Návrh bol schválený.

 

 

Článok 3 – návrh OM1CT: V odstavci 8 , odrážka 2 zmeniť text na: – každoročne si platiť členské príspevky SZR do 31.1. Návrh bol po diskusii stiahnutý.

 

 

Článok 5 – návrh OM4AQ: V odstavci 3 zmeniť druhú vetu na: Zjazd schvaľuje stanovy SZR, organizačný poriadok SZR, programové zameranie SZR a ich zmeny.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Článok 5 – návrh OM4AQ: V odstavci 3 doplniť novú vetu: Zjazd schvaľuje výšku členských príspevkov. Návrh bol po diskusii stiahnutý.

 

 

Návrhy na zmeny Organizačného poriadku SZR:

 

Bod 1 – návrh OM1CT: V odstavci 1 zmeniť text na: Termín a miesto zjazdu oznámi Prezídium SZR (ďalej len PrSZR) najmenej dva mesiace vopred písomne, na webovom sídle a vo vysielaní spravodajstva OM9HQ.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Bod 1.2 – návrh OM0JL: V odstavci 5 zmeniť text druhej vety na: Tento delegát musí predložiť hárok s piatimi alebo viac menami a podpismi členov SZR.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Bod 1.5 – návrh OM1CT: V odstavci 2 (Zjazd prerokúva a schvaľuje) vypustiť odrážku 7: – vzťah k ZTŠČ SR

Hlasovanie: ZA: 41, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1

Návrh bol schválený.

 

 

Bod 1.9.2 – návrh prezídia SZR: V písmene d) vypustiť odrážku 5: – predseda komisie pre mládež a kluby a v písmene e) doplniť novú odrážku: - člen

Hlasovanie: ZA: 39, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 2

Návrh bol schválený.

 

 

Bod 3.1 – návrh OM1CT: V odstavci 2 zmeniť text odrážky 16 na: – riadiť činnosť ústredného vysielača SZR

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Bod 3.2 – návrh OM1CT: V odstavci 2 doplniť novú odrážku s textom: – zverejňovanie zápisov zo zasadnutí prezídia SZR

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Bod 3.2 – návrh OM1CT: V odstavci 2 doplniť novú odrážku s textom: zverejňovanie ekonomických a hospodárskych informácií týkajúcich sa SZR na webovej stránke zväzu, ako faktúry, zmluvy...

Hlasovanie: ZA: 1, PROTI: 39, ZDRŽALI SA: 2

Návrh nebol schválený.

 

 

Návrhy na zmeny Programového zamerania SZR:

 

Bod 5 – návrh OM1CT: Zmeniť text na: SZR spolupracuje so štátnymi orgánmi, s orgánmi CO, SČK a ďalšími pri využívaní rádioamatérskej služby v prípade krízových situácií  a pri záchrane ľudských životov a majetku.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Bod 7 – návrh OM1CT: Zmeniť text na: SZR spolupracuje s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  v otázkach povoľovacieho konania.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Návrh do uznesenia zjazdu:

 

Znížiť výšku členského pre mládež do 18 rokov na 5,00 € za rok s účinnosťou od 1.1.2015.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh bol schválený.

 

 

Voľby

Voľby riadil OM8AQ.

 

Voľba prezidenta SZR

Kandidáti: Roman Kudláč, OM3EI

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Roman Kudláč, OM3EI, bol zvolený za prezidenta SZR.

 

Voľba 1. viceprezidenta SZR

Kandidáti: Štefan Horecký, OM3JW, Jozef Šimeček

Výsledky hlasovania: Štefan Horecký, OM3JW 33 hlasov, Jozef Šimeček 8 hlasov

Štefan Horecký, OM3JW, bol zvolený za 1. viceprezidenta SZR.

 

Voľba 2. viceprezidenta SZR

Kandidáti: Branislav Daráš, OM2FY

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Branislav Daráš, OM2FY, bol zvolený za 2. viceprezidenta SZR.

 

Voľba členov prezídia SZR – predsedov komisií

Kandidáti na funkciu predsedu KV komisie: Miroslav Bebjak, OM5RW

Kandidáti na funkciu predsedu VKV komisie: Rastislav Hrnko, OM3BH

Kandidáti na funkciu predsedu komisie ROB: Martin Tomaščin

Kandidáti na funkciu predsedu komisie ARES: Jaroslav Kubíček, OM1II

Na každú z funkcií bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo a vyššie menovaní kandidáti boli zvolení za predsedov komisií.

 

Voľba členov prezídia SZR – členov

Kandidáti na funkcie štyroch členov prezídia SZR: Anton Mráz, OM3LU, Stanislav Barónik, OM8AQ, Jozef Kalocsányi, OM5CD, Jozef Šimeček, Peter Jurčík, Ján Turský, Ondrej Briatka OM4DW.

Výsledky hlasovania: OM8AQ 33 hlasov, OM5CD 31 hlasov, OM3LU 28 hlasov, OM4DW 27 hlasov, Jozef Šimeček 15 hlasov, Ján Turský 12 hlasov, Peter Jurčík 12 hlasov

Členmi prezídia SZR boli zvolení: Stanislav Barónik, OM8AQ, Jozef Kalocsányi, OM5CD, Anton Mráz, OM3LU, Ondrej Briatka OM4DW

Náhradníkmi sú: Jozef Šimeček, Peter Jurčík, Ján Turský v poradí podľa počtu získaných hlasov.

 

Voľba predsedu revíznej komisie SZR

Kandidáti: Emil Horváth, OM3XX

Na funkciu bol navrhnutý len jeden kandidát, preto sa v zmysle stanov SZR nehlasovalo.

Emil Horváth, OM3XX bol zvolený za predsedu revíznej komisie SZR.

 

Voľba členov revíznej komisie

Kandidáti: Vincent Suchánek, OM7AT, Róbert Oravec, OM3TUW, Milan Mitelman, Ivan Výžinkár, OM1CT

Výsledky hlasovania: OM7AT 22 hlasov, OM3TUW 21 hlasov, Milan Mitelman 15 hlasov, OM1CT 13 hlasov

Členmi revíznej komisie SZR boli zvolení: Vincent Suchánek, OM7AT a Róbert Oravec, OM3TUW.

 

 

Uznesenie zjazdu

OM2FY predniesol návrh uznesenia zjazdu.

Hlasovanie: ZA: 42, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Návrh uznesenia zjazdu bol schválený.

 

 

OM3EI na záver poďakoval delegátom za prejavenú dôveru.

 

Rokovanie 8. zjazdu SZR skončilo o 17,15 hod.

 

 

Zapísal:  Štefan Horecký, OM3JW

              Vrútky, 18.10.2014