Delegačné hárky

Každý klub registrovaný na SZR má právo byť zastúpený na zjazde jedným členom, ktorý je volený členskou schôdzou klubu a musí predložiť delegačný hárok s najmenej tromi menami a podpismi členov klubu, členov SZR.

Ak predloží delegát klubu hárok s desiatimi alebo viac menami a podpismi členov klubu, členov SZR, má tento klub právo byť zastúpený dvoma delegátmi.

Ak predloží delegát klubu hárok s dvadsiatimi alebo viac menami a podpismi členov klubu, členov SZR, má tento klub právo byť zastúpený tromi delegátmi.

Najneskôr pri prezentácii na zjazde musia delegáti klubu predložiť delegačný list podpísaný predsedom klubu a opečiatkovaný pečiatkou klubu.

Členovia SZR, ktorí nie sú členovia žiadneho klubu SZR, môžu delegovať svojho zástupcu na zjazd SZR. Tento delegát musí predložiť hárok s piatimi alebo viac menami a podpismi členov SZR.

Podpisové hárky členov SZR musia obsahovať meno, dátum narodenia a vlastnoručný podpis.

Jeden člen SZR môže byť zapísaný len na jednom delegačnom hárku.


Registračný list klubu SZR

Delegačný hárok pre členov klubov

Delegačný hárok pre nečlenov klubov


Vyplnené delegačné hárky pošlite doporučenou poštou na adresu:

Slovenský zväz rádioamatérov, Mlynská 4, P.O.Box 14, 900 31 Stupava