Program 9. zjazdu SZR

 

07,30 - 09,30    Prezentácia

09,30 - 09,40    Zahájenie

09,40 - 09,50    Vožba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

09,50 - 10,00    Schválenie programu a rokovacieho poriadku zjazdu

10,00 - 11,00    Správa o činnosti SZR za uplynulé obdobie

11,00 - 11,10    Správa o hospodárení a stave majetku SZR

11,10 - 11,20    Správa revíznej komisie

11,20 - 12,00    Diskusia k správam

12,00 - 12,45    Obed

12,45 - 13,30    Diskusia k správam

13,30 - 13,40    Správa mandátovej komisie

13,40 - 14,45    Zmeny stanov a organizačného poriadku SZR

14,45 - 15,00    Prestávka

15,00 - 15,30    Vožby prezidenta SZR, 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta

15,30 - 16,00    Vožby členov prezídia SZR a členov revíznej komisie

16,00 - 16,30    Návrh uznesenia a jeho schválenie

                          Záverečné slovo nového prezidenta