Správa o hospodárení a stave majetku

Slovenského zväzu rádioamatérov za obdobie rokov 2014 až 2018

 

 

V období medzi zjazdami hospodári s majetkom a prostriedkami SZR prezídium SZR. Pri zostavovaní rozpočtov sme vždy dbali na hospodárnosť a zmysluplnosť jednotlivých položiek. Na príjmovej strane rozpočtu figurujú príjmy z našich nehnuteľností, členských príspevkov, 2 percent dane a dotácie Ministerstva školstva. Výdajovú časť tvoria náklady na zabezpečenie základných funkcií zväzu, tj. zastupovanie slovenských rádioamatérov v IARU a pred našimi úradmi, činnosť QSL služby, organizácia pretekov a súťaží na KV, VKV a ROB, podpora kurzov začínajúcich rádioamatérov a v neposlednom rade zabezpečenie činnosti slovenskej reprezentácie v ROB.

 

V štruktúre príjmov SZR sú viaceré položky, ktorých vývoj je ťažké predvídať. Ide najmä o príjmy z prenájmov nehnuteľností a dotácie od štátu. V prvom prípade dochádza k častým zmenám nájomníkov a s tým sú spojené väčšie či menšie výpadky príjmov. V prípade dotácií sa situácia každý rok mení. Niektoré roky sme sa konkrétnu výšku dotácie na daný rok dozvedeli až v jarných mesiacoch, keď už pretekári ROB majú za sebou niekoľkomesačnú prípravu. Výška dotácie sa v uplynulých rokoch postupne zvyšovala a maximum dosiahla v roku 2016, keď bola vo výške 72.745 eur. V posledných rokoch ako ROB vypadlo z podporovaných športov, však zase začala klesať.

 

Vďaka opatreniam prezídia ako bolo zvýšenie členských príspevkov, ktoré prinieslo vyše trojnásobné zvýšenie príjmov, potom presťahovanie do vlastných priestorov, čím sme ušetrili prostriedky za nájom, a tiež aj vďaka zvýšeným dotáciám skončilo hospodárenie SZR v každom zo štyroch predchádzajúcich rokov v pluse.

 

V súvislosti s prenájmom nehnuteľností musíme priebežne riešiť aj problém s neplatičmi alebo s oneskorenými platičmi. Výška pohľadávok sa pohybuje cez 18 tisíc eur, ale z toho je časť ešte v lehote splatnosti. Okrem jednej nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 7529 eur ešte z rokov 2009 a 2010 sú všetky zatiaľ nezaplatené pohľadávky v riešení a je predpoklad, že budú zaplatené. Sú to všetko problémy, ktoré nie je príjemné riešiť, dochádza pri tom k rôznym slovným a iným atakom. Snažíme sa tomu zabrániť lepším výberom nájomníkov, ale nie vždy sa to darí.

 

Podrobné čerpanie rozpočtov za jednotlivé roky ste dostali v zjazdových materiáloch a sú aj na našej webovej stránke hamradio.sk, preto vás nebudem zahlcovať číslami.

 

Stav finančného a nehnuteľného majetku sa v období rokov 2014 až 2018 vyvíjal nasledovne:

 

Nehnuteľný majetok SZR tvoria dve budovy, jedna v Stupave a druhá v Rimavskej Sobote, plus príslušné pozemky pod nimi. Budova v Stupave má účtovnú hodnotu 401.646 € a budova v Rimavskej Sobote 149.582 €. V období medzi zjazdami nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve týchto nehnuteľností a obidve budovy aj s pozemkami sú majetkom SZR.

 

Finančný majetok SZR tvoria finančné prostriedky uložené v banke a hotovosť v pokladni. Vo VUB banke má SZR dva účty, jeden je určený na bežnú prevádzku a druhý výlučne na dotácie z Ministerstva školstva. Prostriedky, ktoré prídu na tento dotačný účet, sú určené len na zmluvne viazané účely a musia byť všetky vyčerpané do konca príslušného roka. Preto je koncoročný zostatok na tomto účte vždy nula. Na bežnom účte a v pokladniach mal SZR nasledovné koncoročné zostatky:

 

 

Rok 2014:          13.590,50 €

Rok 2015:          33.487,17 €

Rok 2016:          42.945,66 €

Rok 2017:          64.133,93 €

30.9.2018:         74.325,93 €

 

Súčasnú finančnú situáciu SZR môžem označiť za dobrú a stabilizovanú, k čomu prispelo zvýšenie členských príspevkov, úsporné opatrenia, ako aj zvýšenie dotácií od štátu. Vývoj príjmových položiek rozpočtu treba v ďalších rokoch naďalej sledovať a v prípade potreby tomu prispôsobiť aj čerpanie rozpočtu.

 

Vrútky, 20.10.2018

 

Roman Kudláč, OM3EI

prezident SZR