Správa revíznej komisie SZR k 9. zjazdu SZR

 

 

Revízna komisia SZR (dalej len RK SZR) bola na 8. zjazde SZR konanom dňa 18.10.2014 vo Vrútkach  zvolená v zložení:

 

Ing. Emil Horváth, OM3XX, predseda komisie

Ing. Róbert Oravec, OM1UW, člen komisie

JUDr. Vincent Suchánek, OM7AT, člen komisie

 

V priebehu funkčného obdobia dňa 24.5.2016 požiadal predseda RK SZR (OM3XX) pre pracovnú zaneprázdnenosť o výmenu funkcie predsedu na člena RK SZR. Prezídium SZR po elektronickej vzájomnej konzultácii jeho žiadosti vyhovelo a dňom 1.6.2016 bolo zloženie RK SZR nasledovné:

 

Ing. Róbert Oravec, OM1UW, predseda komisie

Ing. Emil Horváth, OM3XX, člen komisie

JUDr. Vincent Suchánek, OM7AT, člen komisie

 

Počas svojho funkčného obdobia sa RK SZR stretávala raz ročne. Aktuálny predseda RK SZR sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach prezídia SZR a  vykonával priebežne počas roka v spolupráci so sekretariátom SZR kontroly evidencie účtov a dokladov SZR.

 

 

Stav nehnuteľného majetku SZR

 

RK SZR konštatuje, že v období medzi 8. a 9. zjazdom SZR neprišlo k zmenám v nehnuteľnom majetku SZR.

 

Súbor nehnuteľností v Stupave a Rimavskej Sobote zostáva v nezmenenom rozsahu, SZR ju teda stále vlastní a spravuje.

 

Celková účtovná hodnota nehnuteľného majetku SZR je ku dňu 20.10.2018 551.227,99 EUR.

 

 

Hospodárenie, činnosť a evidencia účtov a dokladov SZR

 

RK SZR počas svojho funkčného obdobia kontrolovala hospodárenie,  evidenciu účtov a dokladov SZR. Pri kontrolách hospodárenia, evidencie a účtov SZR neboli zistené žiadne závažné nedostatky, niekoľko nezrovnalostí bolo bezodkladne zo strany sekretariátu SZR ako aj spoločnosti zabezpečujúcej účtovníctvo SZR vyriešených.

 

Z hľadiska hospodárenia môže RK konštatovať, že SZR spravoval medzi zjazdmi tak svoje nehnuteľnosti v Stupave a v Rimavskej Sobote ako aj finančnú hotovosť efektívne a hospodárne na základe každoročného rozpočtu. Na predmetných nehnuteľnostiach z rôznych dôvodov prichádza k častej fluktuácii nájomcov, čím prichádza k občasným výpadkom nájmu priestorov a aj k výpadkom platieb nájomného a tým ku kumulácii pohľadávok.

 

Dlh spoločnosti Genius ako bývalého správcu budovy SZR v Rimavskej Sobote voči SZR, ktorý bol v čase konania 8.zjazdu vo výške 3.730,- EUR, bol ku dňu 21.10.2015 úplne splatený.

 

Stav pohľadávok SZR voči všetkým subjektom k 10.10.2018 je 18 504,00 EUR, v čom sú však započítané aj vystavené faktúry, ktoré sú ešte v termíne splatnosti.  Pohľadávky sa snaží SZR riešiť všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami.

 

Stavy účtov, pokladní, plnenia rozpočtu, kapitálových pohybov za jednotlivé roky od . zjazdu SZR sú súčasťou zápisov zasadaní RK SZR za jednotlivé roky a sú uložené na sekretariáte SZR.

 

Stav finančných účtov k  30.9.2018 (posledný platný výpis):

·         účet  22250113333012/0200 (štát):                         19 781,35 EUR           

·         účet  113333012/0200:                                                51 261,62 EUR

 

Stav hotovosti v pokladniach k 10.10.2018:

·         pokladňa EUR:                                                                  2 069,30 EUR

·         pokladňa CZK:                                                                  4 154,90 CZK                            

·         pokladňa PLN:                                                                       74,37 PLN

·         pokladňa HRK:                                                                     498,95 HRK                           

·         pokladňa CHF:                                                                         6,00 CHF                            

·         pokladňa UAH:                                                                      38,93 UAH                           

 

 

 

Vo Vrútkach  20.10.2018

 

Ing. Róbert Oravec, OM1UW, predseda komisie

Ing. Emil Horváth, OM3XX, člen komisie

JUDr. Vincent Suchánek, OM7AT, člen komisie