Uznesenie 9. zjazdu Slovenského zväzu rádioamatérov

konaného 20. októbra 2018 vo Vrútkach

 

9. zjazd Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR)

 

1.  berie na vedomie:

a)      správu o činnosti SZR za volebné obdobie 2014 – 2018,

b)      správu o hospodárení a stave majetku SZR,

c)       správu revíznej komisie SZR,

d)      správy mandátovej a volebnej komisie zjazdu;

 

2.  schvaľuje:

a)      zmeny Stanov SZR (príloha č. 1),

b)      zmeny Organizačného poriadku SZR (príloha č. 2),

c)      zmeny Programového zamerania SZR (príloha č. 3),

d)      zmenu Štatútu revíznej komisie (príloha č. 4),

e)      výsledky volieb do volených orgánov SZR:

 

·         prezident SZR: Roman Kudláč, OM3EI

·         1. viceprezident SZR: Štefan Horecký, OM3JW

·         2. viceprezident SZR: Branislav Daráš, OM2FY

                                                                       

členovia prezídia SZR:

·         predseda KV komisie: Jozef Kalocsányi, OM5CD

·         predseda VKV komisie: Rastislav Hrnko, OM3BH

·         predseda komisie ROB: Jozef Šimeček

·         predseda komisie ARES: Stanislav Uličiansky, OM8ST

·         člen: Stanislav Barónik, OM8AQ

·         člen: Jozef Vojtek, OM6AM

·         člen: Jaroslav Kubíček, OM1II

·         člen: Ondrej Briatka, OM4DW

                                                                       

revízna komisia SZR:

·         predseda revíznej komisie SZR: Róbert Oravec, OM1UW

·         člen revíznej komisie SZR:  Vincent Suchánek, OM7AT

·         člen revíznej komisie SZR:  Peter Fabián, OM2CW

 

3.  ukladá prezídiu SZR:

a)      uverejniť dokumenty schválené zjazdom v členskom časopise Rádiožurnál SZR a na webovom sídle SZR,

b)      ihneď po schválení začať uplatňovať upravené stanovy, organizačný poriadok, programové zameranie v činnosti SZR a štatút revíznej komisie SZR,

c)      zaslať upravené a schválené stanovy Ministerstvu vnútra SR.

 

Uznesenie bolo schválené delegátmi 9. zjazdu SZR dňa 20. októbra 2018 vo Vrútkach.

 

 

Róbert Oravec, OM1UW, predseda návrhovej komisie 9. zjazdu SZR

Anton Mráz, OM3LU, člen návrhovej komisie 9. zjazdu SZR

Veronika Baróniková, členka návrhovej komisie 9. zjazdu SZR