S T A N O V Y

Slovenského zväzu rádioamatérov

 

 

Článok I.

Právne postavenie

 

Slovenský zväz rádioamatérov (ďalej len SZR) je dobrovoľná, záujmová, právne a ekonomicky samostatná organizácia, ktorá združuje záujemcov o rádioamatérsku činnosť.

Sídlom ústredného orgánu SZR je Wolkrova 4, 851 01 Bratislava a pôsobnosť organizácie je na území Slovenskej republiky.

SZR je členskou organizáciou Združenia technických a športových a činností Slovenskej republiky.

SZR je členskou organizáciou Medzinárodnej rádioamatérskej únie – IARU (International Amateur Radio Union).

SZR má vlajku a znak organizácie.

 

Článok II.

Poslanie SZR

 

SZR si kladie za cieľ podporovať rozvoj rádioamatérstva šírením poznatkov z rádiotechniky, elektroniky, výpočtovej techniky a športových činností s nimi súvisiacich, využívať túto činnosť na celospoločenský prospech, na humánne ciele a na rozvíjanie priateľstva a porozumenia medzi národmi.

SZR presadzuje rádioamatérske záujmy svojich členov pred úradmi, inými organizáciami a pri medzinárodných rokovaniach.

SZR zastupuje slovenských rádioamatérov v IARU a zabezpečuje medzinárodnú QSL službu.

SZR organizuje športovú, technickú a pretekársku činnosť členov podľa odporúčaní IARU.

SZR organizuje športovú činnosť mládeže, dospelých a telesne postihnutých a ich športové vzdelávanie.

SZR organizuje národné i medzinárodné súťaže a zabezpečuje reprezentáciu Slovenska.

SZR organizuje vzdelávanie svojich členov.

SZR organizuje spoluprácu so štátnymi orgánmi v oblasti pomoci v katastrofických situáciách.

 

Článok III.

Členstvo, práva a povinnosti členov

 

Členstvo v SZR je individuálne.

Členom SZR sa stane každý občan Slovenskej republiky, ktorý súhlasí so stanovami SZR, požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok. Dokladom členstva je členský preukaz SZR a zaplatený členský príspevok na daný rok.

Čestným členom sa môže stať ktokoľvek. Udelenie čestného členstva navrhuje prezídium SZR a schvaľuje zjazd SZR.

Čestným prezidentom a čestným viceprezidentom SZR sa stane bývalý prezident alebo viceprezident po dvoch funkčných obdobiach.

Zahraničným členom SZR sa stane cudzí štátny príslušník, ktorý požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok.

 

Členovia SZR majú právo:

po dosiahnutí 18 rokov voliť a byť volení do všetkých orgánov SZR

využívať služby SZR (zahraničným členom SZR nebudú zasielané bezplatne došlé QSL lístky na adresu mimo územia Slovenskej republiky)

zúčastňovať sa všetkých pretekov a akcií organizovaných SZR

používať názov, odznak a symboly SZR

žiadať od všetkých orgánov SZR skladanie účtov o činnosti

obracať sa s podnetmi, otázkami, žiadosťami a pripomienkami na všetky orgány SZR

Členské práva zanikajú nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu, obnovia sa dňom zaplatenia členského príspevku.

 

Členovia SZR sú povinní:

dodržiavať stanovy a organizačný poriadok SZR

každoročne si platiť členské príspevky SZR do 31.3.

dodržiavať všetky predpisy súvisiace s rádioamatérskou činnosťou

dodržiavať všetky odporúčania IARU

 

Členstvo v SZR zaniká:

vystúpením na vlastnú písomnú žiadosť

zrušením, o ktorom rozhodne prezídium SZR, pre hrubé porušenie stanov, organizačného poriadku a predpisov súvisiacich s rádioamatérskou činnosťou. Termín možnosti obnovenia členstva stanoví prezídium SZR.

úmrtím

 

Článok IV.

Kluby SZR

 

Kluby SZR sú samostatné občianske združenia alebo rádiokluby s prideleným volacím znakom. Kluby SZR sú organizačným článkom SZR a sú registrované na sekretariáte SZR.

Kluby registrované na SZR môžu vytvárať v rámci Vyššieho územného celku (VÚC), v ktorom majú sídlo, „Radu rádioamatérstva VÚC“ (ďalej RR VÚC). Jej činnosť sa riadi vlastným štatútom. Každý klub je v RR VÚC zastúpený jedným členom. RR VÚC si na prvom zasadnutí zvolí predsedu, ktorý zastupuje rádioamatérov VÚC pred orgánmi VÚC. Predsedu RR VÚC menuje PrSZR listom na základe zápisnice a prezenčnej listiny z rokovania RR VÚC, na ktorom sa konali voľby.

 

Článok V.

Orgány SZR

 

Orgánmi SZR sú:  – zjazd SZR

                          – prezídium SZR

                          – revízna komisia SZR

Prezídium SZR a revízna komisia SZR sú volené orgány.

Najvyšším orgánom SZR je zjazd SZR. Zjazd schvaľuje stanovy a ich zmeny. Plnenie uznesení zjazdu a činnosť organizácie v období medzi zjazdami zabezpečuje prezídium SZR a revízna komisia SZR. Tieto orgány skladajú účty zjazdu, zjazd ich volí a odvoláva.

Prezídium SZR má prezidenta, dvoch viceprezidentov a osem členov. Štatutárni zástupcovia SZR sú prezident a dvaja viceprezidenti, ktorí konajú v mene SZR samostatne.

Zjazd SZR zvoláva prezídium SZR každé 4 roky. Mimoriadny zjazd zvolá v prípade, že o to požiada viac ako polovica členov alebo v prípade, ak o tom rozhodne prezídium SZR.

 

Článok VI.

Ekonomické zabezpečenie

 

SZR využíva na zabezpečenie svojej činnosti členské príspevky, výsledky vlastnej hospodárskej činnosti, dary a dotácie.

 

Článok VII.

Revízna činnosť

 

Revíziu hospodárenia SZR uskutočňuje revízna komisia SZR.

Právomoci revíznej komisie schvaľuje zjazd vo forme štatútu.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

SZR zanikne rozpustením, ak o tom rozhodne dvojtretinová väčšina delegátov prítomných na zjazde. Ak zanikne SZR, prezídium SZR zabezpečí vyrovnanie všetkých záväzkov a o zániku SZR bude informovať Ministerstvo vnútra SR.

Vysvetľovanie stanov a organizačného poriadku SZR robí prezídium SZR.

 

 

Stanovy boli schválené 6. zjazdom SZR dňa 30.9.2006 a tým nadobudli platnosť.